Páty

hu | en | de
Banner 10

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: +3623555531
 
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet:  12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879
 


Mezőőr, mezőrendészet

Tóth Béla

Tel.: +36305642686


Gyepmester

Kincses Imre

Tel.:

+36706267378

hívható mindennap 0-24 h


Tuncsik József

Tel.:   +36209728231

Közterület-felügyelet

Szabó Sándor

Tel.:   +36301516923

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

BKTV

Pályázat civil szervezetek támogatására

2019.03.12. 03:55

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete anyagilag is támogatni kívánja a településen működő civil szervezeteket, hogy ezzel is segítse közösségek létrejöttét és megerősödését, gazdagítsa a település kulturális kínálatát, sportéletét, teret biztosítson a természet és az épített környezet értékmegóvásának ezzel is javítva az itt élők életminőségét. Ennek érdekében pályázatot ír ki a Pátyon működő civil szervezetek 2019. évi támogatására.

Pályázati feltétetelekhez kattintson a részletek feliratra!

PÁLYÁZATI ADATLAP

Nyilatkozat jogi személy korábbi évben becsatolt iratainak változatlan tartalmáról

I. Pályázati feltételek

1) Pályázat benyújtására jogosultak:

a)    Pátyi székhelyű civil szervezetek, amelyek legalább egy éve működnek a településen

b)   Pátyi székhellyel alszervezetet működtető civil szervezetek, amelynek alapszervezete legalább egy éve működik a településen

c)    Az 1-2. pontba nem tartozó civil szervezet, amely a támogatandó programot, tevékenységet Páty közigazgatási területén kívánja megvalósítani

 

2) A támogatás feltételei:

a)    a civil szervezet művelődési, érdekvédelmi közéletben való aktív részvétel, rendezvények szervezése, maradandó értékek létrehozása, illetve a közösség érdekében végzett egyéb tevékenység, mely alkalmas arra, hogy hozzájáruljon a településen élők életminőségének javulásához, valamint öregbítse a település jó hírét;

b)   amennyiben a civil szervezet korábban támogatásban részesült, akkor a korábbi támogatás szerződés szerinti felhasználásának elszámolása és a támogató részéről való jóváhagyása.

 

A jelen kiírás vonatkozásában a civil szervezet fogalmát az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 6. a) pontjában meghatározottak szerint kell értelmezni.

 

II. A Pályázat keretében támogatható célok

1) Gyermekprogramok/táborok

2) Kulturális rendezvények szervezése

3) A közösségek kialakulását, építését elősegítő rendezvények, programok szervezése

4) A programok, rendezvények lebonyolításához szükséges eszközök beszerzése

 

III. A Pályázat keretében nem támogathatók:

1) a politikai tevékenységet folytató szervezetek, pártok,

2) azon szervezetek,

- amelyek a pályázatra nyitva álló határidőn túl nyújtották be pályázatukat,

- amelyek pályázati dokumentációja nem tartalmazza a kötelezően előírt adatokat, mellékleteket és azokat a hiánypótlásra nyitva álló határidőn belül nem pótolják,

3) amelyek tevékenységét pályázaton kívül, együttműködési megállapodás keretében pénzügyileg támogatja Páty Község Önkormányzata,

4) működési kiadások,

5) bírságok, büntetések, hitel-kölcsön- és lízing törlesztése, dohányáru, tiszteletdíjak, késedelmi kamat vagy kötbér.

 

IV. A Pályázaton felosztásra kerülő keretösszeg:

1) A keretösszeg 5 000 000 Ft, melyet Páty Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése tartalmaz.

2) A pályázaton igényelhető támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A támogatást a támogató 100%-os előleg formájában nyújtja.

3) A támogatás intenzitása 100%, önerő nem szükséges.

4) A maximálisan pályázható összeg: 400.000 forint.

 

V. A Pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

1) Az évente rendezett programok, rendezvények nagyobb száma

2) A programon, rendezvényen résztvevők jelentős száma

3) Ha megvalósításhoz a pályázó nagyobb önerővel rendelkezik

 

VI. A Pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok:

1) A hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap.

2) A pályázó szervezet tevékenységének és céljainak rövid ismertetése. (maximum egy A/4-es oldal terjedelemben)

3) A program tervezett tételes költségvetése, benne az elnyerni kívánt pályázati összeg tervezett felhasználásával, valamint a pályázati célok egyértelmű megfogalmazásával.

4) A pályázati anyagban konkrétan meg kell jelölni azt pályázati célt/tervet/tevékenységet, amelyhez az önkormányzat támogatását szeretné elnyerni a pályázó szervezet.

5) A civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági végzésnek 30 napnál nem régebbi – vagy ha közben változás volt, akkor az adott időponttól érvényes – egyszerű másolata.

6) A pályázó nyilatkozata a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján.

7) A civil szervezet hatályos alapító okirata, ill. alapszabálya azon szervezetektől, akik először pályáznak, illetve akiknél a szervezet létesítő okiratának tartalmában változás történt. Más szervezeteknek nyilatkozni kell arról, hogy az előzőleg benyújtott pályázati időpontjukhoz képest nem történt változás a létesítő okiratukban.

8.) A civil szervezet elmúlt évről szóló beszámolójának letétbehelyezéséről szóló igazolás.

9.) A civil szervezet előző évi tevékenységéről szóló tájékoztató, különös tekintettel a végzett feladatokra, elért eredményekre.

 

VII. A pályázat benyújtásának helye, ideje és módja:

1) A pályázat benyújtása kizárólag az e célra készített formanyomtatványon történhet, mely átvehető a Pátyi Polgármesteri Hivatalban, illetve letölthető a www.paty.hu honlapról.

2) Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be,

3) A pályázatot egy példányban, írásban papír alapon kell zárt borítékban benyújtani Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének címezve, a Polgármesteri Hivatal (2071 Páty, Kossuth L. u. 83) Ügyfélszolgálatán személyesen 2019. április 30-án 12.00 óráig lehet benyújtani, illetve postai úton 2019. április 13-án 24.00 óráig lehet feladni. A borítékon kérjük feltüntetni:

 

CIVIL PÁLYÁZAT 2019

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 15.

 

VIII. Konzultáció, kapcsolat, megállapodás

 

1) A pályázók a döntésről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül írásban értesítést kapnak.

2) A kifizetés feltétele, hogy Páty Község Önkormányzat a támogatás felhasználásáról a támogatott szervezettel szerződést kössön, amelyben meghatározásra kerülnek a támogatott pályázati célok. A támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül a támogató a támogatás összegét előlegként folyósítja a pályázónak a pályázatban megjelölt bankszámlájára.

A támogatott tevékenységet lehetőleg 2019. december 31-ig kell megvalósítani.

3) A támogatás felhasználásával kapcsolatban Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete utólagos elszámolási kötelezettséget ír elő, melynek határideje 2020. február 28. A határidő meghosszabbítását írásban lehet kérni.

4) A pályázó, a pályázat benyújtásával egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy az elnyert támogatási összeg felhasználásának ellenőrzése céljából az önkormányzat által felkért személy részére betekintési jogot biztosít.

5) A pályázatok megfelelő elkészítésének érdekében telefonon, e-mailben illetve személyesen is segítséget nyújt az előzetesen egyeztetett időpontokban:

Gábor Ákos, a JÜS Bizottság elnöke: Telefon: 06-20-239-4422 e-mail: akika01@freestart.hu

Polgármesteri Hivatal pénzügyi irodája: T.: 06-23-555-530/145

6) A pályázat benyújtására nyitva álló határidőn belül benyújtott pályázatok tekintetében a formailag hiányos pályázat benyújtóját a Polgármesteri Hivatal 8 naptári napos határidővel hiánypótlásra szólítja fel.

Váltás magas kontrasztú változatra

Széchenyi 2020

Meghívó testületi ülésre 2019.05.16.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2019. május 16-án, csütörtökön 08.30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Páty, Kossuth u. 83.).

tovább

Hirdetmények

Felhívás parlagfű elleni védekezésre

Felhívom a Tisztelt Ingatlantulajdonosok és Földhasználók figyelmét, hogy az élelmiszerláncról és  hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése értelmében a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

tovább

Hirdetések


2019. 04. 10.

tovább
Banda Fanni
2019. 03. 26.

Több éves szakmai tapasztalattal NÉMET KORREPETÁLÁST vállalok gyerekeknek és felnőtteknek eg...

tovább

Képviselői vélemények

Dr. Monostori Ernő: Mézes-hegy fejlesztése

Az Önkormányzat egy korábbi döntésével egyoldalú kötelezettséget vállalt a „Telepítési tanulmányterv Páty község Mézes-hegy mezőgazdasági kertes területére” című anyag elkészítésének finanszírozására, mintegy 4,5 millió forint értékben. A megbízott vállalkozás az anyagot elkészítette, a számlázott ellenérték kiegyenlítésre került. Napjainkban kezdődik e tanulmányterv érdemi vitája, azzal, hogy a képviselő testület 2018. szeptember 27-i ülésén kvázi elfogadta azt.

tovább

Legújabb videó

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1
 • Gyermekmajális
 • Pátyi Tavasz
2
 • Pátyi Tavasz
3
 • Pátyi Tavasz
4
 • Pátyi Tavasz
 • Jelentkezz az elsősegélynyújtó versenyre!
 • Sportolj Páty!
5
 • Pátyi Tavasz
 • Okmányirodai ügyintézés a KORMÁNYABLAK BUSZBAN
6 7 8 9
 • Irodalmi Klub
10 11 12
13
 • Tüdőszűrés
14
 • Tüdőszűrés
15
 • Tüdőszűrés
16 17 18
 • Roma Gyermeknapi majális
 • Zöldút bringatúra ELMARAD
19
20 21 22 23 24
 • Hősök napja
25 26
27 28 29 30
 • Irodalmi Klub - REGISZTRÁCIÓVAL!
31
 

EP Választás 2019

Helyi Választási Iroda

Cím: 2071 Páty, Kossuth utca 83.

Tel: +3623555531

Fax: +3623344540

E-mail: jegyzo@paty.hu

Helyi Választási Iroda vezetője:

Dr. Hekman Tibor

©2015 Páty önkormányzata