Páty

hu | en | de
Fejléc 4

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: (23) 555-531 ÚJ!
Fax: (23) 344-540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 12:00,
13:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: (23) 555-531
 
hétfő: 7:30 - 18:00
kedd: 7:30 - 16:00
Szerda: 7:30 - 16:00
csütörtök: 7:30 - 15:30
péntek: 7:30 - 12:00
(ebédszünet:  12:00-13:00)

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: (30) 838-2879
 

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Sági György képviselő válasza az 'Tragikomédia az adórendelet körül' cikkre

2017.01.03. 10:14

A honlapon 2016. decemberben megjelent 'Tragikomédia az adórendelet körül' cikk szerint Szabó István hamisan állította, hogy „2016. november 30. napján a Településfejlesztési Bizottság által megtárgyalt adórendelet módosítás ránézésre törvénytelen, belső ellentmondásoktól terhes, sok helyen teljesen érthetetlen a szöveg, ráadásul ezt a Pénzügyi Bizottságnak kellene tárgyalnia”.

  1. Ezzel szemben az igazság az, hogy már 2016. november 28. napján kezdeményeztük az alábbi levéllel „A helyi adókról szóló” 13/2016. (X.25.) számú rendelet módosítását:

"Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott önkormányzati képviselők a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015.(I.29.) számú rendeletének (a továbbiakban SZMSZ) 33. § (1) bekezdése szerint vállalt felelősségünkre hivatkozva kezdeményezzük, hogy szíveskedjen az SZMSZ 16. §-a szerinti rendkívüli testületi ülést haladéktalanul, legkésőbb 2016. november 30. napján 14 órára összehívni.

Az SZMSZ 16. § (4) bekezdése alapján, illetve 7. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve az SZMSZ 1. számú mellékletének g) pontjában biztosított jogosítványunkra hivatkozva kezdeményezzük, hogy a rendkívüli testületi ülés az alábbi javaslat szerint döntsön a „A helyi adókról szóló” 13/2016. (X.25.) számú rendelet módosításáról olyan ütemezés szerint, amely biztosítja, hogy a rendeletmódosítás kihirdetése még 2016. november 30. napján megtörténjen.

A rendelet haladéktalan módosítását az egyenlő bánásmód elvének érvényre juttatása és az adóalanyok teherviselési képességére való tekintettel indokoljuk.

Páty, 2016. november 28."

2. 2016. november 29-én beadtuk az alábbi módosító javaslatot kérve annak szabályszerű megfogalmazását, miután a levélre a jegyző azt írta, hogy a „Javaslat nem tartalmazza az írásbeli javaslatot. A jogszabályban előírt törvényességi ellenőrzést elvégezni ezért nem tudtam. Ennek hiányában a napirend nem tárgyalható.”

„PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
.../2016. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ
13/2016. (X. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet 5. § esetében „Az építményadó mértéke külterületen: 600 Ft/m2.”

2.§ A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés esetében „A telekadó éves mértéke 80 Ft/m2.”

3.§ A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése esetében „e) a beépített és a földhivatalban feltüntetett épülettel rendelkező, illetve az 5. § szerint építményadóval terhelt „zártkerti művelés alól kivett” besorolású ingatlanok.”

4.§ A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése az „A telekadó mértéke a „zártkerti művelés alól kivett”, KSP és Ma2-es besorolású ingatlanok esetében 30 Ft/m2.”

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.”

3. 2016. november 29-én a fenti javaslatainkat azonban Székely László polgármester nem fogadta el, mert a testületi ülés meghívójához csatolt adórendelet módosítás az alábbi hátrányosabb feltételeket tartalmazta:

„PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ .../ 2016. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
13/2016. (X.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.5 (1) bekezdésében és 6.5 e/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § a)bekezdése a ,,a) beépített telek: az a telek, amelyen olyan, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény 2. § 8. pontjában meghatározott, jogszerűen létrehozott, és az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban feltüntetett építmény áll, amelynek a telekből elfoglalt alapterülete eléri az adott telekre vonatkozó beépíthetőség 5%-át, de legalább 50 m2-t" szövegrész helyett a ,,beépített telek: az a telek, melyen olyan, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény 2.§ 8. pontjában meghatározott, jogszerűen létrehozott, és az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban feltüntetett építmény áll, amelynek a telekből elfoglalt alapterülete belterületen eléri az adott telekre vonatkozó beépíthetőség 5%-át, de legalább 50 m2-t, külterületen 20 m2-t" szövegrésszel lép hatályba.

2. § A Hr. 6. 5 (3) bekezdés a/ pontja a ,,belterületi beépített telek," szövegrész helyett a ,,az e rendelet szerint beépítettnek minősülő telek," szövegrésszel lép hatályba.

3. § A Hr.6.§ (4) bekezdése a ,,A telekadó mértéke a,,zártkerti művelés alól kivett" besorolású ingatlanok esetében 50 Ftfm2." szövegrész helyett a,,A telekadó mértéke a beépítetlen ,,zártkerti művelés alól kivett" besorolású ingatlanok esetében 50Ft/ m2." szövegrésszel lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.”

4. Ezért 2016. november 29.-én késő éjszakába nyúlóan Török Zsolt és Temesszentandrási Gábor részvételével egyeztettünk és elkészítettük az alábbi adórendelet módosítást ügyelve arra, hogy abban érvényesüljön az egyenlő bánásmód elve és legyünk figyelemmel a polgárok teherviselési képességére:

„MÓDOSÍTÓ JAVASLAT
2016.11.30.
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
.../ 2016. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ
13 / 2016. (X. 25. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és 6.§ e/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § a) bekezdése a ,,a) beépített telek: az a telek, amelyen olyan, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 8. pontjában meghatározott, jogszerűen létrehozott, és az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban feltüntetett építmény áll, amelynek a teĺekből elfoglalt alapterülete eléri az adott telekre vonatkozó beépíthetőség 5%-át, de legalább 50 m2-t" szövegrész helyett a ,,beépített telek: az a telek, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 8. pontjában meghatározott, jogszerűen létrehozott, és az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban feltüntetett építmény áll.” szövegrésszel lép hatályba.

2. § A Hr. 5. §-a a „(1) Az építményadó mértéke külterületen: 800Ft/m2.(2) Az építményadó kedvezményes mértéke külterületen a helyi sajátosságokra tekintettel az alábbi területeken 600Ft/m2:a) a Mézeshegyen a 3328 hrsz. – 3406/1 hrsz. – 3406/2 hrsz. – 039 hrsz. – 3479 hrsz. – 090 hrsz. – belterületi határon telkek: 3699, 3698, 3696/2, 3696/1, 3695/1, 3695/2, 3694, 3693/5, 3693/3, 3693/1, 3692, 3691, 3690, 3686, 3685, 3684, 3683, 3682, 3679/1, 3670, 3669, 3668, 3667, 3666, 3665, 3664/2, 3662 – 3660/2 hrsz. – 3616 hrsz. – 3505/2 hrsz. – 3501 hrsz. – 045/79 hrsz. – 086 hrsz. – 077/1 hrsz. – 076 hrsz. – 3355 hrsz. – 3166 hrsz. – 089/2 hrsz. – 088 hrsz. – 3178 hrsz. – 3289 hrsz. által határolt terület,b) a Fenyves területén a 099 hrsz. – 0123/1 hrsz. – 097 hrsz. – 0100/8 hrsz. által határolt terület, c)a Nagyhegyen a 4070 hrsz. – 0141/2 hrsz. – 4220 hrsz. – 3948 hrsz. – 3907 hrsz. – 3905 hrsz. – 3910 hrsz. – 0134/62 hrsz. – 3939 hrsz. – 0143/1 hrsz. által határolt terület.” szövegrész helyett az „5.§ Az építményadó mértéke külterületen: 600Ft/m2.” szövegrésszel lép hatályba.

3. § A Hr. 6. § (2) bekezdése a „A telekadó éves mértéke 120 Ft/m2.” szövegrész helyett „A telekadó éves mértéke 80Ft/m2.” szövegrésszel lép hatályba.

4. § A Hr. 6. § (3) bekezdés a) pontja a „belterületi beépített telek” szövegrész helyett a „az e rendelet szerint beépítettnek minősülő telek” szövegrésszel lép hatályba.

5. § A Hr. 6. § (3) bekezdése a „e) a külterületen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 8. pontjában meghatározott, jogszerűen létrehozott, és az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban feltüntetett építménnyel beépített „zártkerti művelés alól kivett” ingatlan” szövegrésszel kiegészülve lép hatályba.

6. § A Hr. 6. § (4) bekezdése a „A telekadó mértéke a „zártkerti művelés alól kivett” besorolású ingatlanok esetében 50Ft/m2.” szövegrész helyett a „A telekadó mértéke a beépítetlen „zártkerti művelés alól kivett”, „KSP” és „Ma2” besorolású ingatlanok esetében 30Ft/m2.” szövegrésszel lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő naponhatályát veszti.”

5. Ha a 2016. november 30.-i módosító javaslat törvénytelen lett volna, akkor - ránézésre megállapítható -, hogy ugyanígy törvénytelen a 2016. november 29-én a rendkívüli testületi ülésre szóló meghívó mellékleteként kiküldött rendeletmódosító javaslat is.

6. Magyarán Szabó István hamis állításainak célja nem más, mint megmagyarázni miért verték szét a 2016. november 30-i módosító indítványt hamis és mondva csinált indokokkal, amely indokok között azok után hivatkozik a pénzügyi bizottsági tárgyalás hiányára, hogy a polgármester sorozatosan kezdeményezi az olyan előterjesztések testületi megvitatását, amelyekkel kapcsolatban szükség lenne a pénzügyi bizottság állásfoglalására is.

7. Hangsúlyozva, hogy az SZMSZ 9.§ (2) bekezdés a) pontjába foglalt előírás folyamatos megsértése számunkra minden esetben elfogadhatatlan ugyanakkor kénytelenek vagyunk Szabó István figyelmébe ajánlani a Kormányhivatal 2015. március 24. napján kelt levelét, amely szerint, „ha testületi ülésen egyetlen képviselő sem fogalmazott meg ellenvéleményt a bizottsági tárgyalás hiánya nem értékelhető olyan súlyú eljárási hibának, amely a döntés érvénytelenségét vonná maga után.”


Páty, 2016. december 14.

Üdvözlettel.

Sági György

Váltás magas kontrasztú változatra

Testületi ülés rövid összefoglalója 2017.12.13.

1.napirendi pont: Németh Zoltán Páty, 4221/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja Németh Zoltán (1112 Budapest, Facsemete u. 29.) kérelmét, amelyben a Páty Község Önkormányzat tulajdonát képező (tulajdoni hányad: 1/1), 4221/1 helyrajzi számú, 6228 m2 területű, „kivett beépítetlen terület” besorolású ingatlanra vonatkozó vételi szándékát fejezi ki.

tovább

Hirdetmények

ELBIR Hírlevél - Tudnivalók időseknek az „unokázós” csalásokról és a trükkös lopásokról

Az „unokázós” csalásokról

Egyedülálló időskorúak célpontjai az újra és újra felbukkanó csalóknak. Az "unokázós" módszer lényege, hogy a késő esti, éjszakai órákban felhívják a kiszemelt áldozatot az alábbi színlelt indokokkal.

tovább

Széchenyi 2020

Képviselői vélemények

Válasz a Páty Zsámbéki-kanyar Lakóparkért Egyesület Írására

Örülök, hogy az egyesület gyorsan reagált az elkerülő utakkal kapcsolatos írásomra. Ha jól emlékszem ez ugyanaz a szöveg, melyet néhány hete, hónapja a KT minden tagja megkapott, mikor a lehajtóról vitáztunk. Már akkor is elmondtam, hogy nem értek egyet az írásban megfogalmazott állításokkal. Valószínű, hogy most sem fogjuk egymást meggyőzni a saját igazunkról, de legalább, akik olvassák, azok is kialakíthatják a saját véleményüket,  illetve pontosabb képet fognak kapni a problémáról.

tovább

Legújabb videó

©2015 Páty önkormányzata