Páty

hu | en | de
Banner 4

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: (23) 555-531 ÚJ!
Fax: (23) 344-540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 12:00,
13:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: (23) 555-531
 
hétfő: 7:30 - 18:00
kedd: 7:30 - 16:00
Szerda: 7:30 - 16:00
csütörtök: 7:30 - 15:30
péntek: 7:30 - 12:00
(ebédszünet:  12:00-13:00)

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: (30) 838-2879
 

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Sági György képviselő válasza az 'Tragikomédia az adórendelet körül' cikkre

2017.01.03. 10:14

A honlapon 2016. decemberben megjelent 'Tragikomédia az adórendelet körül' cikk szerint Szabó István hamisan állította, hogy „2016. november 30. napján a Településfejlesztési Bizottság által megtárgyalt adórendelet módosítás ránézésre törvénytelen, belső ellentmondásoktól terhes, sok helyen teljesen érthetetlen a szöveg, ráadásul ezt a Pénzügyi Bizottságnak kellene tárgyalnia”.

  1. Ezzel szemben az igazság az, hogy már 2016. november 28. napján kezdeményeztük az alábbi levéllel „A helyi adókról szóló” 13/2016. (X.25.) számú rendelet módosítását:

"Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott önkormányzati képviselők a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 2/2015.(I.29.) számú rendeletének (a továbbiakban SZMSZ) 33. § (1) bekezdése szerint vállalt felelősségünkre hivatkozva kezdeményezzük, hogy szíveskedjen az SZMSZ 16. §-a szerinti rendkívüli testületi ülést haladéktalanul, legkésőbb 2016. november 30. napján 14 órára összehívni.

Az SZMSZ 16. § (4) bekezdése alapján, illetve 7. § (2) bekezdés c) pontjában, illetve az SZMSZ 1. számú mellékletének g) pontjában biztosított jogosítványunkra hivatkozva kezdeményezzük, hogy a rendkívüli testületi ülés az alábbi javaslat szerint döntsön a „A helyi adókról szóló” 13/2016. (X.25.) számú rendelet módosításáról olyan ütemezés szerint, amely biztosítja, hogy a rendeletmódosítás kihirdetése még 2016. november 30. napján megtörténjen.

A rendelet haladéktalan módosítását az egyenlő bánásmód elvének érvényre juttatása és az adóalanyok teherviselési képességére való tekintettel indokoljuk.

Páty, 2016. november 28."

2. 2016. november 29-én beadtuk az alábbi módosító javaslatot kérve annak szabályszerű megfogalmazását, miután a levélre a jegyző azt írta, hogy a „Javaslat nem tartalmazza az írásbeli javaslatot. A jogszabályban előírt törvényességi ellenőrzést elvégezni ezért nem tudtam. Ennek hiányában a napirend nem tárgyalható.”

„PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
.../2016. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ
13/2016. (X. 25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében és 6. § e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet 5. § esetében „Az építményadó mértéke külterületen: 600 Ft/m2.”

2.§ A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet 6.§ (2) bekezdés esetében „A telekadó éves mértéke 80 Ft/m2.”

3.§ A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdése esetében „e) a beépített és a földhivatalban feltüntetett épülettel rendelkező, illetve az 5. § szerint építményadóval terhelt „zártkerti művelés alól kivett” besorolású ingatlanok.”

4.§ A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdése az „A telekadó mértéke a „zártkerti művelés alól kivett”, KSP és Ma2-es besorolású ingatlanok esetében 30 Ft/m2.”

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.”

3. 2016. november 29-én a fenti javaslatainkat azonban Székely László polgármester nem fogadta el, mert a testületi ülés meghívójához csatolt adórendelet módosítás az alábbi hátrányosabb feltételeket tartalmazta:

„PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ .../ 2016. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
13/2016. (X.25.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.5 (1) bekezdésében és 6.5 e/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § a)bekezdése a ,,a) beépített telek: az a telek, amelyen olyan, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény 2. § 8. pontjában meghatározott, jogszerűen létrehozott, és az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban feltüntetett építmény áll, amelynek a telekből elfoglalt alapterülete eléri az adott telekre vonatkozó beépíthetőség 5%-át, de legalább 50 m2-t" szövegrész helyett a ,,beépített telek: az a telek, melyen olyan, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVlll. törvény 2.§ 8. pontjában meghatározott, jogszerűen létrehozott, és az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban feltüntetett építmény áll, amelynek a telekből elfoglalt alapterülete belterületen eléri az adott telekre vonatkozó beépíthetőség 5%-át, de legalább 50 m2-t, külterületen 20 m2-t" szövegrésszel lép hatályba.

2. § A Hr. 6. 5 (3) bekezdés a/ pontja a ,,belterületi beépített telek," szövegrész helyett a ,,az e rendelet szerint beépítettnek minősülő telek," szövegrésszel lép hatályba.

3. § A Hr.6.§ (4) bekezdése a ,,A telekadó mértéke a,,zártkerti művelés alól kivett" besorolású ingatlanok esetében 50 Ftfm2." szövegrész helyett a,,A telekadó mértéke a beépítetlen ,,zártkerti művelés alól kivett" besorolású ingatlanok esetében 50Ft/ m2." szövegrésszel lép hatályba.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.”

4. Ezért 2016. november 29.-én késő éjszakába nyúlóan Török Zsolt és Temesszentandrási Gábor részvételével egyeztettünk és elkészítettük az alábbi adórendelet módosítást ügyelve arra, hogy abban érvényesüljön az egyenlő bánásmód elve és legyünk figyelemmel a polgárok teherviselési képességére:

„MÓDOSÍTÓ JAVASLAT
2016.11.30.
PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK
.../ 2016. (...) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A HELYI ADÓKRÓL SZÓLÓ
13 / 2016. (X. 25. ) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjaiban, és a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében és 6.§ e/ pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A helyi adókról szóló 13/2016. (X. 25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Hr.) 2. § a) bekezdése a ,,a) beépített telek: az a telek, amelyen olyan, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2. § 8. pontjában meghatározott, jogszerűen létrehozott, és az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban feltüntetett építmény áll, amelynek a teĺekből elfoglalt alapterülete eléri az adott telekre vonatkozó beépíthetőség 5%-át, de legalább 50 m2-t" szövegrész helyett a ,,beépített telek: az a telek, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 8. pontjában meghatározott, jogszerűen létrehozott, és az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban feltüntetett építmény áll.” szövegrésszel lép hatályba.

2. § A Hr. 5. §-a a „(1) Az építményadó mértéke külterületen: 800Ft/m2.(2) Az építményadó kedvezményes mértéke külterületen a helyi sajátosságokra tekintettel az alábbi területeken 600Ft/m2:a) a Mézeshegyen a 3328 hrsz. – 3406/1 hrsz. – 3406/2 hrsz. – 039 hrsz. – 3479 hrsz. – 090 hrsz. – belterületi határon telkek: 3699, 3698, 3696/2, 3696/1, 3695/1, 3695/2, 3694, 3693/5, 3693/3, 3693/1, 3692, 3691, 3690, 3686, 3685, 3684, 3683, 3682, 3679/1, 3670, 3669, 3668, 3667, 3666, 3665, 3664/2, 3662 – 3660/2 hrsz. – 3616 hrsz. – 3505/2 hrsz. – 3501 hrsz. – 045/79 hrsz. – 086 hrsz. – 077/1 hrsz. – 076 hrsz. – 3355 hrsz. – 3166 hrsz. – 089/2 hrsz. – 088 hrsz. – 3178 hrsz. – 3289 hrsz. által határolt terület,b) a Fenyves területén a 099 hrsz. – 0123/1 hrsz. – 097 hrsz. – 0100/8 hrsz. által határolt terület, c)a Nagyhegyen a 4070 hrsz. – 0141/2 hrsz. – 4220 hrsz. – 3948 hrsz. – 3907 hrsz. – 3905 hrsz. – 3910 hrsz. – 0134/62 hrsz. – 3939 hrsz. – 0143/1 hrsz. által határolt terület.” szövegrész helyett az „5.§ Az építményadó mértéke külterületen: 600Ft/m2.” szövegrésszel lép hatályba.

3. § A Hr. 6. § (2) bekezdése a „A telekadó éves mértéke 120 Ft/m2.” szövegrész helyett „A telekadó éves mértéke 80Ft/m2.” szövegrésszel lép hatályba.

4. § A Hr. 6. § (3) bekezdés a) pontja a „belterületi beépített telek” szövegrész helyett a „az e rendelet szerint beépítettnek minősülő telek” szövegrésszel lép hatályba.

5. § A Hr. 6. § (3) bekezdése a „e) a külterületen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 8. pontjában meghatározott, jogszerűen létrehozott, és az állami ingatlan-nyilvántartási térképi adatbázisban feltüntetett építménnyel beépített „zártkerti művelés alól kivett” ingatlan” szövegrésszel kiegészülve lép hatályba.

6. § A Hr. 6. § (4) bekezdése a „A telekadó mértéke a „zártkerti művelés alól kivett” besorolású ingatlanok esetében 50Ft/m2.” szövegrész helyett a „A telekadó mértéke a beépítetlen „zártkerti művelés alól kivett”, „KSP” és „Ma2” besorolású ingatlanok esetében 30Ft/m2.” szövegrésszel lép hatályba.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő naponhatályát veszti.”

5. Ha a 2016. november 30.-i módosító javaslat törvénytelen lett volna, akkor - ránézésre megállapítható -, hogy ugyanígy törvénytelen a 2016. november 29-én a rendkívüli testületi ülésre szóló meghívó mellékleteként kiküldött rendeletmódosító javaslat is.

6. Magyarán Szabó István hamis állításainak célja nem más, mint megmagyarázni miért verték szét a 2016. november 30-i módosító indítványt hamis és mondva csinált indokokkal, amely indokok között azok után hivatkozik a pénzügyi bizottsági tárgyalás hiányára, hogy a polgármester sorozatosan kezdeményezi az olyan előterjesztések testületi megvitatását, amelyekkel kapcsolatban szükség lenne a pénzügyi bizottság állásfoglalására is.

7. Hangsúlyozva, hogy az SZMSZ 9.§ (2) bekezdés a) pontjába foglalt előírás folyamatos megsértése számunkra minden esetben elfogadhatatlan ugyanakkor kénytelenek vagyunk Szabó István figyelmébe ajánlani a Kormányhivatal 2015. március 24. napján kelt levelét, amely szerint, „ha testületi ülésen egyetlen képviselő sem fogalmazott meg ellenvéleményt a bizottsági tárgyalás hiánya nem értékelhető olyan súlyú eljárási hibának, amely a döntés érvénytelenségét vonná maga után.”


Páty, 2016. december 14.

Üdvözlettel.

Sági György

Váltás magas kontrasztú változatra

Meghívó testületi ülésre 2018.06.21

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2018. június 21-én, csütörtökön 08.30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

 

Páty, 2018. június 15.

Székely László, polgármeter

tovább

Képviselői vélemények

Megnyitotta kapuit az Idősek Napközi Otthona

Mottó: A társadalom közös felelőssége, és egy társadalom, valamint kisebb közösség fejlettségének nagyon fontos fokmérője, hogy hogyan bánik az idősekkel.

 

Ki ne szeretné szüleit, nagyszüleit napközben is biztonságban tudni? Ahol ők felügyelet mellett, kulturált tartózkodási körülmények között tölthetik a napot. Közösségi programokat, valamint igény szerint étkezést biztosítanak számukra. Ami talán a legfontosabb, nem egyedül, hanem társaságban töltik napjaikat, fizikai és szellemi állapotuk nem romlik, akár javulhat is. Tudom, hogy az internetet és e honlapot is talán inkább a gyermekek és az unokák nézegetik, így alapvetően hozzájuk szólok.

tovább

Legújabb videó

Hirdetmények

Június 12-én a gázszolgáltatás szünetel!

Az FGSZ Földgázszállító Zrt. a szállító vezetéken karbantartási munkálatokat fog végezni, ezért Budajenő, Biatorbágy, Bicske, Bodmér, Csabdi, Etyek, Gyermely, Herceghalom, Mány, Óbarok, Páty, Perbál, Szár, Szárliget, Szomor, Telki, Tinnye, Tök, Újbarok, Vértesboglár, Zsámbék településeken

2018.06.12. 07.00-19.00 óráig

a gázszolgáltatás szünetel.

tovább

Széchenyi 2020

Hirdetések

Tóth B Judit
2018. 06. 14.

INGYEN elvihető 3 db retro szekrény (60-as évek), egy könyvszekrény, egy fiókos, vitrines polc...

tovább
Talpmasszoranna
2018. 06. 03.

Egyedülálló, nemdohányzó hölgy kiadó szobát, házrészt, esetleg olcsó telket keres.

tovább

Választás 2018

Helyi Választási Iroda

Cím: 2071 Páty, Kossuth utca 83.

Tel: +3623555531

Fax: +3623344540

E-mail: jegyzo@paty.hu

Helyi Választási Iroda vezetője:

Dr. Hekman Tibor

ITT A LISTA, HOGY KIKRE SZAVAZHATUNK ÁPRILIS 8-ÁN

©2015 Páty önkormányzata