Páty

hu | en | de
Fejléc 2

Páty hírek - Lakosságot érintő fontos változások az építésügyben

2013.08.30. 16:13

:: PÁTY - Hírlevél ::

Pátyon is lesz településképi bejelentési és véleményezési eljárás. A bejelentések már 2013.aug.30-tól, a településképi vélemény beszerzése 2 hét múlva lesz kötelező.
Augusztus 30-tól településképi bejelentés szükséges az építési engedély nélkül végezhető építési munkákhoz, és 2 hét múlva már településképi véleményt kell kérni az építési engedélyhez Pátyon is.

Több más környékbeli településhez hasonlóan, mivel az építési engedélyezés január óta kikerült a települési jegyzők hatásköréből, és a nem építési engedélyhez kötött építési munkák, reklámelhelyezések, rendeltetésváltozások a polgármester hatáskörébe kerültek, a településkép védelme érdekében Páty Község Önkormányzata is megalkotta, és Képviselő-testülete elfogadta a településképi bejelentési eljárásról és a településképi kötelezésről szóló önkormányzati rendeletet, mely 2013. augusztus 30-án hatályba lép. (A rendelet száma: 21/2013. (VIII.29.))

A településképi bejelentési eljárás az építtető vagy a tervező (továbbiakban bejelentő) által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – bejelentésre indul. A bejelentéshez papíralapú építészeti-műszaki tervdokumentációt vagy az azt (pdf formátumban) tartalmazó digitális adathordozót kell mellékelni. Az eljárás határideje 8 nap. A polgármester döntését a főépítész szakmai álláspontjára alapozza.

A rendelet (2013-21 A településképi bejelentésről, kötelezésről.pdf) előírásai szerint:

1. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 1. mellékletében felsorolt –építési engedély nélkül végezhető- építési munkák közül:

a) helyi értékvédelmi területen végzett, valamint helyi egyedi védettségű épületet érintő alábbi építési tevékenységek esetén:

aa) az építési engedéllyel építhető építmény homlokzatának megváltoztatása, ha az építési tevékenységgel az építmény tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy változatlan formában újjáépíteni;
ab) meglévő építmény homlokzati nyílászárójának – áthidalóját nem érintő, de anyaghasználatát, osztását, illetve színét tekintve a meglévőtől (eredetitől) eltérő – cseréje, valamint a homlokzat felületképzésének megváltoztatása;

b) a településképben változást eredményező alábbi építési tevékenységek esetén:

ba) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített, vagy szabadon álló) égéstermék-elvezető kémény építése, melynek magassága a 6,0 m-t nem haladja meg;
bb) meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető építése, átalakítása, bővítése, illetve  megváltoztatása, ha ehhez az épület tartószerkezetét nem kell megváltoztatni, átalakítani, megbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni,
bc) nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó méretű, nem emberi tartózkodásra szolgáló építmény építése, bővítése;
bd) növénytermesztésre szolgáló üvegház építése, bővítése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, megváltoztatása, melynek legmagasabb pontja az építési tevékenységet követően sem haladja meg
bda) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m-t
bdb) beépítésre szánt területen a nettó 100,0 m2 alapterületet és 4,5 m-t;
be) a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m3 vagy annál kisebb térfogatú siló, ömlesztettanyag-tároló, nem veszélyes folyadékok tárolója, nem veszélyes anyagot tartalmazó, nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti vagy alatti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése, meglévő bővítése;
bf) szellőző-, illetve klímaberendezés, áru- és pénzautomata építményen, vagy építményben való elhelyezése, ha ahhoz nem kell az építmény tartószerkezeti
rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit megváltoztatni, átalakítani, elbontani, kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni;
bg) építménynek minősülő szelektív hulladékgyűjtő, tároló, árnyékoló elhelyezése;
bh) elektronikus hírközlési építmény:
bha) műtárgynak minősülő antennatartó szerkezet létesítése, ha annak bármely
irányú mérete a bruttó 6,0 m-t nem haladja meg, vagy
bhb) az antennatartó szerkezet méretétől függetlenül, ha az antenna bármely irányú
mérete a 4,0 m-t nem haladja meg;

c) épületben az önálló rendeltetési egységek számának változtatása esetén;

d) kereskedelmi, vendéglátó rendeltetésű épület építése, bővítése esetén, amennyiben annak alapterülete az építési tevékenység után sem haladja meg nettó 20,0 m2-t;

e) önálló reklámtartó építmény építése, meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén, amennyiben annak mérete az építési tevékenység után sem haladja meg

ea) beépítésre nem szánt területen a 9,0 m magasságot,
eb) beépítésre szánt területen a 4,5 m magasságot;

f) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel építése, illetve elhelyezése esetén, ha annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t;

g) emlékfal építése esetén, amennyiben annak talapzatával együtt mért magassága sem haladja meg a 3,0 m-t;

h) megfelelőség igazolással vagy teljesítmény-nyilatkozattal és jóváhagyott műszaki specifikációval rendelkező építményszerkezetű, vagy tömegtartózkodás céljára nem szolgáló, vagy legfeljebb 180 napig fennálló

ha) rendezvényeket kiszolgáló színpad, színpadi tető, lelátó, mutatványos, szórakoztató,
vendéglátó, kereskedelmi, valamint előadásra szolgáló építmény,

hb) kiállítási, vagy elsősegélyt nyújtó építmény,
hc) ideiglenes fedett lovarda építése esetén;

i) közterületi kerítés, valamint közterületről látható kerti építmény építése, meglévő átalakítása, bővítése esetén;

j) a legfeljebb 2,0 m mélységű és 20 m3 légterű pince építése, meglévő felújítása, helyreállítása, átalakítása, korszerűsítése, bővítése.
A fenti a) pontban felsorolt területekre vonatkozó, építésügyi hatósági engedélyhez kötött, de a jogerős engedélytől eltérően megvalósuló – az eltérést illetően építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött – építési munkák csak településképi bejelentési eljárás alapján végezhetők.

2. A település teljes közigazgatási területén településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni bármely meglévő építmény rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén.

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) kormányrendelet szerint
építésügyi hatósági engedélyezési eljáráshoz nem kötött reklámelhelyezés a település teljes közigazgatási területén kizárólag bejelentési eljárás alapján végezhető.
A reklám-, illetve hirdető-berendezések kialakításával és elhelyezésével kapcsolatos szabályokat és követelményeket külön önkormányzati rendelet (2013-17 Reklámhordozók elhelyezéséről szóló rendelet.pdf) határozza meg.
Amennyiben a reklám-, illetve hirdető-berendezések elhelyezésére közterületen kerül sor, a közterület-használati szerződés megkötésére csak a településképi bejelentési eljárás lefolytatását követően, a bejelentés tudomásulvételét tartalmazó igazolás alapján, és az abban meghatározott kikötések figyelembevételével kerülhet sor.

Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni minden, jogszabályban építésügyi hatósági engedélyhez kötött építési munkára vonatkozó építési, összevont vagy fennmaradási engedélyezési eljárást megelőzően, a rendeletben részletezettek szerint. (2013-20 A településképi véleményezési eljárásról.pdf) Az eljárás a kérelmező által a polgármesterhez benyújtott – papíralapú – kérelemre indul. A kérelmezőnek a kérelem benyújtásáig a véleményezendő építészeti-műszaki tervdokumentációt elektronikus formában fel kell töltenie az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre, és ahhoz -az ÉTDR rendszerben- hozzáférést kell biztosítani a polgármester részére. Az eljárásra 15 nap áll rendelkezésre. A polgármester településképi véleményét a főépítész szakmai állásfoglalására alapozva hozza meg .

©2015 Páty önkormányzata