Páty

hu | en | de
Fejléc 2

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: (23) 555-531 ÚJ!
Fax: (23) 344-540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 12:00,
13:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: (23) 555-531
 
hétfő: 7:30 - 18:00
kedd: 7:30 - 16:00
Szerda: 7:30 - 16:00
csütörtök: 7:30 - 15:30
péntek: 7:30 - 12:00
(ebédszünet:  12:00-13:00)

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: (30) 838-2879
 

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

Testületi ülés rövid összefoglalója 2017.06.08.

2017.06.08. 16:45

1.napirendi pont: Alapítvány Páty Fejlesztéséért támogatásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” részére Páty község 10 000 000 Ft. (azaz tízmillió forint) támogatást biztosít Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. §-a és 6. melléklet 15. sora alapján az alapítvány alapító okiratában foglalt célok megvalósítása érdekében.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására. 

2.napirendi pont: A Páty 669/13 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Tóth Balázs Budapest, Orbánhegyi u. 9.) és Vizi Piroska (Budapest Virágos u. 22/B) tulajdonát 1/2-1/2 arányban képező, Páty 669/13 helyrajzi számú, 1547m2 alapterületű Lke-9-V, „kivett” besorolású ingatlant megvásárolja 15.200.000 forint vételár ellenében.
A képviselő-testület felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét az adás-vételi szerződés elkészítésére, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására. 
A képviselő-testület az ingatlan megvásárlásához szükséges vételárat a 2017. évi költségvetés 8. mellékletének ingatlanvásárlásra tervezett kerete terhére biztosítja. 

3.napirendi pont: A településrendezési eszközök tervezete véleményezési szakaszának lezárásáról (HÉSZ módosítás)

I. Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) kormányrendelet 39.§ (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a településrendezési eszközök tervezett módosításához beérkezett véleményeket, észrevételeket elfogadja, a  Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság, Biatorbágy város polgármestere valamint Telki község polgármestere véleményének el nem fogadása és indokolása mellett:

A.)

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2016. május 6-án kelt EE/12635-4/2015 számú véleményében (ikt. szám 468-10/2016) a következő megállapításokat tette:

"1. A vezetékes elektronikus hírközlésre vonatkozó 29. § (2) bekezdése, illetve a vezeték nélküli elektronikus hírközlésre vonatkozó 30. § 1) bekezdése különböző védelem alatt álló területre fogalmaz meg előírást, illetve tiltást. Az országos védelem alatt álló területen (pl. műemléki környezet, természetvédelmi területek) történő építés lehetőségét, illetve az engedélyezés feltételeit magasabb rendű jogszabályok szabályozzák, az engedélyezési eljárásban a szakhatóságok bevonásra kerülnek. Önkormányzati rendeletben történő tiltás jogszabályba ütközik.

2. A 30. § (2) bekezdése új antenna telepítése esetére fogalmaz meg előírást. A helymegosztási kötelezettséget — adott feltételek fennállása esetén - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény írja elő, ezért önkormányzati rendeletben való szabályozása nem indokolt.

3. (3) bekezdés előírása „Beépített, vagy beépítésre nem szánt területen gazdasági hasznosítású területek kivételével, antennát önálló szerkezetre telepíteni nem lehet az, csak építményre, létesítményre telepíthető, vagy multifunkcionális kialakítással létesíthető.” A „multifunkcionális kialakítás” fogalmat sem az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény sem az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet nem ismeri. A Hatóság kéri, hogy a rendeletalkotás során az építésügyi jogszabályokban által használt és definiált kifejezéseket alkalmazzák."

A fentiekre a következő tervezői válaszok érkeztek:

"- a 29.§(2) és a 30.§(1) : a helyi településkép és a lakosság védelme miatt megfogalmazott előírás megtartását javasoljuk
- 30.§(2) : a 2003. évi C. tv. több paragrafusa is foglalkozik a közös eszközhasználat kérdésével, de egyik előírás sem határoz meg olyan minimális távolságot, amelyen belül a szolgáltatóknak „kötelező” lenne a közös eszközhasználat, az a tv. szerint csak „elvárás”, a település arculatának védelme miatt azonban szükséges a szigorúbb megfogalmazás, mely korlátozza a kedvezőtlen látványt nyújtó műszaki létesítmények telepítési lehetőségét, a szigorúbb előírás a helyi rendelet elfogadását is segíti.
- a 30.§(3) bekezdését javítjuk, átfogalmazzuk."

A 2017 január 3-án megküldött megismételt véleményezési dokumentációban a településrendezési eszközök módosításának tervezete ennek megfelelően lett elkészítve.

A megismételt véleményezési eljárás keretén belül a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 2017. január 13-án kelt EE/12635-6/2015 számú véleményében (ikt. szám 47-4/2017) a következő megállapításokat tette:

"Az anyag tartalmaz hírközlési tervfejezetet. Hatóság a — korábbi vélemény alapján módosított   HÉSZ tervezetre vonatkozóan az fenntartja a korábbi véleményét és alábbi megállapításokat teszi:

  1. A vezetékes elektronikus hírközlésre vonatkozó 29. § (2) bekezdése, illetve a vezeték nélküli elektronikus hírközlésre vonatkozó 30. § 1) bekezdése különböző védelem alatt álló területre fogalmaz meg előírást, illetve tiltást. Az országos védelem alatt álló területen (pl. műemléki környezet, természetvédelmi területek) történő építés lehetőségét, illetve az engedélyezés feltételeit és az elhelyezés lehetőségének vizsgálatát magasabb rendű jogszabályok szabályozzák, az engedélyezési eljárásban a szakhatóságok bevonásra kerülnek. Önkormányzati rendeletben történő tiltás jogszabályba ütközik.
  2. A 30. § (2) bekezdése új antenna telepítése esetére fogalmaz meg előírást. „Új antennát 300 m-es körzetben már meglevő antenna tartószerkezet előfordulása esetén, azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni.”
    A helymegosztási kötelezettséget — adott feltételek fennállása esetén - az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény írja elő. A törvény előírása szerint a közös eszközhasználat feltételeinek meglétét a Hatóság ellenőrzi, fenti előírás magasabb rendű jogszabályba ütközik. A Hatóság rendelkezik azzal a szaktudással, ami alapján megállapítható, hogy a műszaki és egyéb feltételek fennállnak-e, indokolt e a közös eszközhasználat előírása."

A fentiekre a következő tervező válasz érkezett:

"- A helyiek megnyugtatását szolgálja, ha a bármilyen védelem alatt álló területre való építési korlátozást rögzítünk (31.§(2) bekezdése). Továbbá magasabb rendű jogszabályban egyértelműen a vezeték nélküli létesítmény nem szerepel, ezért továbbra is szükségesnek tartjuk az önkormányzati rendeletben való szerepeltetését.
- A 16.§ (2) a) pontját érintően valóban a 2003. évi C törvény több paragrafusa is foglalkozik a közös eszközhasználat kérdésével, de egyik sem definiál egy olyan minimális távolságot, amelyen belül a szolgáltatóknak „kötelező” lenne a közös eszközhasználat. A törvényben előforduló közös eszközhasználat mindenhol csak „elvárás” szinten fogalmazódik meg. A település arculatának védelme érdekében viszont jogos elvárás, hogy ennél szigorúbb előírás korlátozza a látványt alakító megjelenésű műszaki létesítmény, telepítési lehetőségét. Ez a paragrafussal az elfogadtatást is segíti.
A 16. § (2) c) pontját lehet, hogy át kellene fogalmazni, de a hírközlési építmény elhelyezési eljárásában hiába az engedélyező hatóság az NMHH, a telepítést az érintett önkormányzat támogatása nélkül nem valósíthatja meg (természetesen a nemzetbiztonság védelmét szolgáló hírközlési építmény kivételével). A hírközlési építmény okozta települési arculat változás bemutatásáról, annak a helyi önkormányzattal (főépítésszel) történő egyeztetési és egyetértést adó követelményének elvárásáról nem rendelkezik sem a 2003. évi C törvény, sem a 14/2013 (IX.25.) NMHH rendelet. Ahhoz, hogy a telepítésnél a helyi önkormányzat a telepítés során várható konfliktusokat kezelni tudja szükséges a várható arculatváltozás ismerete. Ezt szolgálná ez a paragrafus, amelynek lehet, hogy a megfogalmazását pontosítani kell, de a célról lemondani nem lehet. Az a hivatkozás, hogy az engedélyezés az NMHH jogköre, kvázi a helyi vélemény nélkül is akár kiadható a létesítési engedély, ez igaz, de a telepítés megvalósításakor, a lakossági tiltakozást, a helyi ellenállást az Önkormányzatnak kell kezelni."

I/A A képviselő-testület egyetértve a tervezők szakmai véleményével és indokolásával a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság EE/12635-6/2015 számú véleményét nem fogadja el és elfogadja a tervezetben szereplő megfogalmazások megtartását.

B.)

Biatorbágy Város Polgármestere 2016-ban a véleményezés során nem tett észrevételt, a megismételt véleményezési eljárás keretén belül a 2017.01.18-án kelt E-7/2/2017 számú (ikt. szám: 47-11/2017) válaszában a következő észrevétel szerepel:

"A módosított TSZT az M1-es autópálya mentén új belterületi és beépítésre szánt területi határvonalakat jelöl.
A 81 106. jelű két települést összekötő út biatorbágyi szakasza, valamint Biatorbágyon az Országút és 1-es jelű főút csomópontja már jelenleg is erősen túlterhelt, mely nem teszi lehetővé további forgalom növekedést.
A Pátyi gazdasági területek fejlesztése egyértelműen tovább növelheti Biatorbágy város torbágyi településrészének közlekedési terheltségét.
Ezért településfejlesztési infrastruktúrális feltételként szükségesnek tartjuk előírni, hogy az M1 autópálya mentén lévő gazdasági területen új beépítés csak a Kerekdombi út Sasfészek aluljárón történő átvezetése esetén valósítható meg.
Elengedhetetlen követelmény, hogy az infrastruktúrális feltétel teljesítése a gazdaságiterületi beépítés előtt valósuljon meg."

Ezzel kapcsolatban a tervezőktől a következő válasz érkezett: 

"A javaslat nem jelölt ki újabb beépítésre szánt, gazdasági területeket a hatályos TSZT-hez képest. A javasolt úthálózat biztosítja a tervezett gazdasági területek közvetlen kapcsolatát a gyorsforgalmi és az elsőrendű utakkal."

I/B A képviselő-testület egyetértve a tervezők szakmai véleményével és indokolásával megállapítja, hogy Biatorbágy Város polgármesterének E-7/2/2017 számú észrevételei indokolatlanok - a véleményt nem fogadja el, -  mivel már korábban is a Településszerkezeti tervben meglévő elemekkel kapcsolatban tesz észrevételt.

C.)

A megismételt véleményezési eljárás keretén belül Telki Község Polgármestere a 2017. január 24-én kelt 26-2/2017/Á számú (ikt. szám.47-10/2017) véleményében korábbi véleményét fenntartva a következőket írta:

"A rendelet tervezet 61.§ a-ban „Különleges, beépítésre nem szánt sport terület”, valamint a 49.§-ban "Különleges, sportolási célú beépítésre szánt terület” szabályozási előírásaiban, valamint az Szabályozási tervlapon szereplő 020/61 ;62;63;64;65;66;026;028/1 helyrajzi számú telkekre vonatkozó javaslatot nem támogatjuk, annak elfogadását nem javasoljuk.
Mint azt már a 152-2/2016M számú 2016 05.17.-én kelt levelünkben rögzítettük, a javasolt beépítés mértéke és telepítése Telki község szempontjából rendkívüli mértékben hátrányos. A tervezett beépíthetőség megvalósítása esetén, közvetlenül Telki község határában egy 218.000 m2 beépített szintterület valósulhatna meg. Ez akár 1800 új lakó/vendég egységet is jelenthet 5500-6000 lakossal.
Egy ilyen mértékű beépítés ellentétes Telki község érvényes és távlati fejlesztési terveivel. A megküldött tervdokumentáció egyéb részeihez, a jelen véleményezési szakaszban, szakmai észrevételt nem kívánunk tenni."

A tervezői válasz a véleménnyel kapcsolatban a következő:

"A Különleges beépítésre nem szánt sport és a Különleges, sportolási célú beépítésre szánt terület kijelölése a módosítás során nem változott. L. a 2016-ban adott tervezői választ."

I/C. A képviselő-testület egyetértve a tervezők szakmai véleményével és indokolásával megállapítja, hogy hogy Telki Község Polgármesterének 26-2/2017/Á számú észrevételei indokolatlanok, - a véleményt nem fogadja el, -  mivel már korábban is a Településszerkezeti tervben és a Helyi Építési Szabályzatban meglévő elemekkel kapcsolatban tesz észrevételt.

4.napirendi pont: Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 15.) rendelet módosításáról

2017-15 2017 évi költségvetési rendelet ELSŐ módosítása.pdf
2017-15 MELLÉKLET 2017 évi költségvetési rendelet ELSŐ módosítása.docx.xlsx

5.napirendi pont: A Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásban csatlakozásról, illetve kilépésről

I.

Páty Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Felcsút Község Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltével és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

II.

Páty Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Esztergom Város Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltével és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

III.

Páty Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Kisoroszi Község Önkormányzata az előírt hat hónapos időköz leteltével és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában tagként csatlakozzon a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társuláshoz.

IV.

Páty Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Szigetszentmiklós Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében, valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.

V.

Páty Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. §. (2) bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Szigethalom Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében, valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.

VI.

Páty Község Önkormányzat Képviselő–testülete a 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv) 47. §. (2)bekezdés, 89. §. (1)-(2) bekezdése, továbbá Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás Társulási Megállapodásának vonatkozó rendelkezései alapján – minősített többséggel hozott határozatával – hozzájárul ahhoz, hogy Halásztelek Város Önkormányzata a Társulási Megállapodás vonatkozó részében, valamint a Társulás 19/2017. (V. 30.) sz. Határozatában (A változat) előírtak teljesülése és a KEHOP Irányító Hatóság előzetes írásbeli hozzájárulása birtokában a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból kilépjen.


6.napirendi pont: A Pátyi Sportegyesület részére támogatás biztosításáról

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a település 2017. évi költségvetésének a Páty, 631 helyrajzi szám alatt található élőfüves MLSZ labdarúgó-pálya fenntartási kiadásaira elkülönített címzett tartalékai terhére 4 000 000 Ft.-ot biztosít a Pátyi Sportegyesület (2071 Páty, Rákóczi u. 63/A.) részére vissza nem térítendő költségvetési támogatásként.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

7.napirendi pont: A Páty, 0109/19 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Páty külterület 0109/19 hrsz-ú, 8813 m2 területű, „kivett saját használatú út” megjelölésű ingatlan 441/8813-ad tulajdoni hányadának megvásárlására irányuló, Sprinzeisz Zoltán., mint Eladó és a Vágányprofil Kft., mint Vevő (székhely: (2051 Biatorbágy, Tópart u. 4.) között létrejött jogügyletben nyilatkozik arról, hogy az ingatlanrészt nem kívánja megvásárolni, elővásárlási jogával nem kíván élni. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az elővásárlási jogról történő lemondással kapcsolatos jognyilatkozatokat aláírja.

8.napirendi pont: Egyebek

A napirendhez határozat nem született.

 

Rövid összefoglalónk nem hivatalos jegyzőkönyv, csupán a határozatok szövegének ismertetésére korlátozódik.
http://www.paty.hu/video

Váltás magas kontrasztú változatra

Meghívó testületi ülésre 2018.05.24.

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2018. május 24-én, csütörtökön 08.30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

 

Páty, 2018. május 18.

Székely László, polgármeter

tovább

Képviselői vélemények

Megnyitotta kapuit az Idősek Napközi Otthona

Mottó: A társadalom közös felelőssége, és egy társadalom, valamint kisebb közösség fejlettségének nagyon fontos fokmérője, hogy hogyan bánik az idősekkel.

 

Ki ne szeretné szüleit, nagyszüleit napközben is biztonságban tudni? Ahol ők felügyelet mellett, kulturált tartózkodási körülmények között tölthetik a napot. Közösségi programokat, valamint igény szerint étkezést biztosítanak számukra. Ami talán a legfontosabb, nem egyedül, hanem társaságban töltik napjaikat, fizikai és szellemi állapotuk nem romlik, akár javulhat is. Tudom, hogy az internetet és e honlapot is talán inkább a gyermekek és az unokák nézegetik, így alapvetően hozzájuk szólok.

tovább

Legújabb videó

Hirdetmények

Az új zsámbéki autóbusz-forduló miatti változások

A változó menetrendekről, új és megszűnő megállóhelyekről olvashatnak az alábbiakban.Zsámbékon, június 3-ától az autóbuszok az Etyeki utcában kialakított új, Autóbusz-forduló elnevezésű megállóhely érintésével közlekednek. Ezzel egyidejűleg a Szent István tér elnevezésű megállóhelyek megszűnnek, továbbá az Ady Endre utca megállóhelyet áthelyezik a Magyar utcából az Ady Ende utcába.

tovább

Széchenyi 2020

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1
  • Roma gyermeknapi majális
2 3 4 5 6
7 8
  • A SVÁBOK KITELEPÍTÉSE
9 10 11 12 13
  • Buda környéki pingpong majális
14
  • Ingyenes tüdőszűrés
15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
 

Hirdetések


2018. 05. 22.

Munka- és tűzvédelem Mika Zoltán 2071 Páty, Hunyadi János utca 27. +36706303728 www.extramun...

tovább
Hájas Ágnes
2018. 05. 05.

Rollátort keresek Édesanyám részére rollátort keresek. Nem probléma, ha kopott (rozsdás ne ...

tovább

Választás 2018

Helyi Választási Iroda

Cím: 2071 Páty, Kossuth utca 83.

Tel: +3623555531

Fax: +3623344540

E-mail: jegyzo@paty.hu

Helyi Választási Iroda vezetője:

Dr. Hekman Tibor

ITT A LISTA, HOGY KIKRE SZAVAZHATUNK ÁPRILIS 8-ÁN

©2015 Páty önkormányzata