Páty

hu | en | de
Banner 4

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: +3623555531
 
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet:  12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879
 


Mezőőr, mezőrendészet

Tóth Béla

Tel.: +36305642686


Gyepmester

Kincses Imre

Tel.:

+36706267378

hívható mindennap 0-24 h


Tuncsik József

Tel.:   +36305642686

Közterület-felügyelet

Hilcser Tamás

Tel.:   +36202960478

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

BKTV

Testületi ülés rövid összefoglalója 2017.12.07.

2017.12.11. 09:39

1.napirendi pont: Dr. Bara Emőke településrendezési eszközök módosításra vonatkozó kérelméről

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a következő nem tárgyalásos HÉSZ módosítás során Dr. Bara Emőke kérelmét figyelembe veszi, abban az esetben, ha kérelmező és valamennyi érintett tulajdonos elfogadja, hogy a Kincsem közről későbbiekben sem alakítható ki építési telek és erről nyilatkozatukat benyújtják a Polgármesteri Hivatal felé.

2.napirendi pont: Cseke Zoltán településrendezési eszközök módosításra vonatkozó kérelméről

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a következő nem tárgyalásos HÉSZ módosításba Cseke Zoltán kérelmét beépíti.


3.napirendi pont: Németh Zoltán Páty, 4221/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról

A napirendhez határozat nem született.


4.napirendi pont: A Lángos-2006 Bt. kérelméről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem támogatja a Lángos-2006. Bt. kérelmét, nem ad tulajdonosi hozzájárulást a 2096/3 hrsz-ú ingatlanon (Gyártelep u.-Vihar u. sarok) lángos árusítására szolgáló faház telepítésére.


5.napirendi pont: Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. megbízási szerződéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (2092 Budakeszi, Fő u. 211.) Páty Község Önkormányzat honlapjának szerkesztő-kezelő feladataira vonatkozó megbízási szerződését.


6.napirendi pont: A Budakörnyéki Waldorf Alapítvány Páty, 327/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálja a Budakörnyéki Waldorf Alapítvány (2092 Budakeszi, Petőfi u. 24.) kérelmét, amelyben a Páty Község Önkormányzat tulajdonát képező (tulajdoni hányad: 1/1), 327/1 helyrajzi számú, 3585 m2 területű, „kivett általános iskola” besorolású ingatlanra vonatkozó vételi szándékát fejezi ki. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanról 2018. áprilisában készíttessen értékbecslést, és az értékbecslésben meghatározott árnak megfelelően folytasson tárgyalásokat a kérelmezővel, majd a konkrét vételi ajánlatot terjessze újra a Képviselő-testület elé. 


7.napirendi pont: Kalmár Istvánnal kötendő adásvételi szerződésről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- adásvétellel megvásárolja a Kalmár István (2071 Páty Kossuth Lajos utca 73) kizárólagos és tehermentes tulajdonát képező 2071 Páty, Kossuth utca 73. szám alatt található 302 hrsz-ú összesen 1374 m2 területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 774/1374-ed tulajdoni hányadát az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képező megosztási vázrajz alapján a kölcsönösen kialkudott 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint vételár ellenében.
- felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
- az ingatlan vételárát a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
- felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet módosítására.


8.napirendi pont: A Pátyi Kurír kiadási és hirdetésszervezési feladataira beérkezett árajánlatokról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KITAIBEL Kiadó Bt.-vel (2051 Biatorbágy, Bethlen G. u. 16.) a „Pátyi Kurír” című lap kiadásával és hirdetésszervezésével összefüggő feladatok ellátására 2012. március 21-én megkötött, majd többször módosított megbízási szerződést 2018. január 1. napjától az alábbi árak szerint módosítja:

1. szimpla szám: 72,9 Ft + ÁFA helyett 78 Ft + ÁFA (évente 10 szimpla szám – 2600 példány)
2. dupla szám: 124,9 Ft + ÁFA helyett 130 Ft + ÁFA (évente 1 dupla szám – 2600 példány)

Felkéri a Pátyi Polgármesteri Hivatalt a szerződés-módosítás elkészítésére, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására.Úgy határoz továbbá, hogy a „Pátyi Kurír” című lap kiadásával és hirdetésszervezésével összefüggő feladatok ellátására vonatkozó 2 366 000 Ft + ÁFA / év összeget betervezi Páty Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.


9.napirendi pont: A Páty, 4220 helyrajzi számú közterület elnevezéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Páty 4220 hrsz. kivett közutat Tábor utcának nevezi el.  A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az elnevezést a Központi Címregiszteren vezesse át.


10.napirendi pont: A PVK Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról

Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PVK Nonprofit Kft. (2071 Páty, Rákóczi u. 74.) 2018. évi üzleti tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri a jegyzőt, hogy készíttesse el a PVK Nkft-vel faluüzemeltetési feladatok ellátására kötendő támogatási szerződést, és terjessze be a soron következő Képviselő-testületi ülésre.


11.napirendi pont: A Páty, 636 helyrajzi számú terület telepítési tanulmánytervéről

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 636 helyrajzi számú terület telepítési tanulmánytervét elfogadja az alábbi kikötésekkel:

- kéri az épület legmagasabb pontjának meghatározását 18 méterben;
- az önkormányzati tulajdonban lévő résznek az építési övezetét településközponti vegyes területben határozza meg, melynek a pontos paramétereit a későbbiekben adja meg.


12.napirendi pont: A tervezett sportcsarnok és a környezete településrendezési eszközök módosítására vonatkozó árajánlatról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 610, 629/1, 629/2, 631, 1804 és 1805 helyrajzi számú földrészleteken megvalósítandó sportcsarnok és a környezete településrendezési eszközök módosításával megbízza a KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft.-t (1016 Budapest, Naphegy u. 26.) az árajánlatában szereplő 1 600 000 Ft + ÁFA összegért.
A tervezési szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására.
A dokumentáció elkészítéséhez szükséges bruttó 2 032 000 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat átcsoportosítást vezesse át.

13.napirendi pont: A Páty, református templom előtti és mögötti tér rendezéséről, tervezési programjáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a református templom előtti és mögötti tér rendezéséről tanulmánytervre árajánlatot kér be az alábbi tervezési program alapján:

1. parkolók kialakítása párhuzamosan a meglévő út és az árok közti szakaszon 
2. díszburkolat, növényzet, térbútorok, 
3. díszvilágítás; 
4. járdakapcsolat biztosítása a Kossuth u. 95. szám elé tervezett gyalogátkelőhöz
5. új gyalogos híd 
6. felszíni vízelvezető árok rendezése, geodéziai felméréssel együtt a 21 hrsz előtti híd-tól a Békás-patakig
7. tervezői értékbecslés

Felkéri a Műszaki Irodát az árajánlatok bekérésére, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé.


14.napirendi pont: Páty Község Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja Páty Község Önkormányzat 2017. évi módosított Közbeszerzési Tervét, a melléklet szerinti tartalommal.


15.napirendi pont: 2018. évre vonatkozó rendkívüli ellenőrzés megrendeléséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PVK Kft. átfogó, szabályszerűségi, gazdaságossági ellenőrzésére felkéri a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzését ellátó Kistérségi Ellenőrzési Központ Kft.-t.Felhatalmazza a Polgármestert a megrendelés aláírására.
Az ellenőrzés költségének forrása: az önkormányzat 2018. évi költségvetése.


16.napirendi pont: A Szervezeti és Működési Szabályzatról

2017-24 SZMSZ módosítás.pdf


17.napirendi pont: A Képviselő-testület és szervei, szervezeti és működési szabályzatáról (SZMSZ) szóló rendeletről

A napirendhez határozat nem született, döntés januárra halasztva.

18.napirendi pont: Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének elfogadásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Képviselő-testület melléklet szerinti, 2018. évi Munkatervét.


19.napirendi pont: Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár pótelőirányzat kérelméről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- év végi jutalmazás céljára 900.000,-Ft-ot és a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékot 198.000,-Ft összegben 
biztosítja, 
- 3.000.000,-Ft  pótelőirányzatot biztosít reprezentációs kiadásokra,
- 400.000,-Ft pótelőirányzatot biztosít tárgyi eszköz beszerzésre.

Az intézményfinanszírozás – összesen 4.498.000,-Ft - forrása: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. 
(II.15.) rendelet 9. számú melléklet, általános tartalék előirányzata.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendeleten vezesse át.

20.napirendi pont: Karácsonyi fénydekoráció költségeiről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi tér karácsonyi fénydekorációjára 305.000,-Ft előirányzatot biztosít.
A beszerzés forrása: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.) rendelet 9. számú melléklet, általános tartalék előirányzata.

Felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendeleten vezesse át.

21.napirendi pont: A helyi adókról szóló 13/2016. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017-25 Adórendelet módosítása_telekadó.pdf
2017-27 Adórendelet módosítása_építményadó.pdf

22.napirendi pont: A „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázaton való indulásról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” című nyílt pályázatra. A pályázat tárgya a 2018. július 6-8. között megrendezésre kerülő Zsobok Falunapok lebonyolítása. A pályázaton elnyerni kívánt támogatás összege 700 000 Ft, amelyhez az önkormányzat önrészt nem biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok aláírására. 

23.napirendi pont: A „Pátyi Polgármesteri Hivatalnál előállt jegyző váltás kapcsán lefolytatandó munkakör átadás-átvételi eljárás vizsgálatáról” tárgyú belső ellenőri jelentésre készült intézkedési terv áttekintéséről

1. Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy

a) A belső ellenőrzés a vonatkozó megbízásának megfelelően elvégezte a tárgyalt című vizsgálatot és a belső ellenőri jelentést 2017. március 7-én megbízójának leadta. A belső ellenőr a vizsgált területről kialakított összefoglaló véleménye; „Kritikus”. A jelentés több „kiemelt jelentőségű hiányosságot” tárt fel és Intézkedési terv készítését írta elő.
b) A Hivatal jegyzője, Dr. Hekman Tibor a jelentés megállapításaira/javaslataira észrevételt nem tett, a jelentést 2017. március 7-én záradékolta, ezzel a megállapításokat/javaslatokat valósnak fogadta el és vállalta, hogy 8 napon belül intézkedési tervet készít.
c) A szóban forgó Intézkedési terv a 2017. november végéig nem készült. A Hivatal jegyzője ezen előterjesztés mellékleteként Intézkedési tervet készített.

2. Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a „Pátyi Polgármesteri Hivatalnál előállt jegyző váltás kapcsán lefolytatandó munkakör átadás-átvételi eljárás vizsgálatáról” tárgyú belső ellenőri jelentésre készült intézkedési tervet.


24.napirendi pont: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének feltételeiről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

2017-26 Anyakönyvi rendelet.pdf


25.napirendi pont: Gyalogátkelők elhelyezésének lehetőségeiről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a következő helyszín(ek)re gyalogos átkelőhely(ek) tervezését megrendeli a Tandem Mérnökiroda Kft.-től (1033 Budapest Polgár u. 12.).

Helyszínek:
Rákóczi u. – Kossuth u. – Töki u. 1102 j. ök. út 8+610 km sz. 
Kossuth utcában - Református templomhoz 81106 j. bekötőút 4+582 km sz.
Iskola utcában – 81106 j. bekötőút 4+716 km sz. (Waldorf iskola, Tyúkanyó óvoda)
Széchenyi u. – Rákoczi u. sarka - 1102 j. ök. út 7+700 km sz.
Rákóczi u. – Mocsai u. sarka 1102 j. ök. út 7+505 km sz.
Somogyi u. – Bánya u. 1102 j. ök. út 6+606 km sz. környezete” 

A dokumentáció elkészítéséhez szükséges 7 560 000 Ft + Áfa, azaz 9 601 200 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Településképi feladatok” címzett tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat átcsoportosítást vezesse át.

26.napirendi pont: A Splényi-Váradi kastélyban kialakítandó óvoda és bölcsődéről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy árajánlatokat kérjen be megvalósíthatósági tanulmányterv és a költségbecslés készítésére az alábbiak szerint:

- lehetőség szerinti több csoportos óvoda és 2 csoportos bölcsőde,
- díszterem kialakítása a főépületben,
- együttműködés az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” Alapítvánnyal.

Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatokat terjessze újra a Képviselő-testület elé.


27.napirendi pont: A Cseresznyés utca közvilágítás fejlesztéséről

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Cseresznyés utcában a közvilágítás bővítésével megbízza az Elektron Immo-Plus Kft.-t (1103 Budapest, Gyömrői út 150.) az árajánlatban szereplő bruttó 1 004 494 Ft összegért. A közvilágítás bővítéséhez szükséges bruttó 1 004 494 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a település jegyzőjét és polgármesterét, hogy a Műszaki Irodával 2018. március 31-ig méresse fel a település közvilágításának állapotát és a közvilágítással el nem látott területek helyzetét, és tegyen javaslatot a költségek meghatározásával annak bővítésére.

28.napirendi pont: Az önkormányzati tulajdonban lévő zártkerti fekvésű területekről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő - az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott - ingatlanok művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését kéri:

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az eljárás megindításáról gondoskodjon. 

29.napirendi pont: Tájékoztatás a bölcsődei ellátással kapcsolatos kötelező feladatokról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődei ellátással kapcsolatos kötelező feladatokról szóló előterjesztést tudomásul veszi.
Felhatalmazza a Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottságot és a polgármestert, hogy legkésőbb 2018. február 28-ig készítsen alternatívákat a Képviselő-testület számára a bölcsődei ellátásokkal és az óvodai férőhelyek bővítésével kapcsolatos feladatok hosszú távú megoldása érdekében.
Továbbá felhatalmazza a Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottságot és a polgármestert, hogy legkésőbb 2018. február 28-ig vizsgálja meg, hogy Pátyon milyen módon és hol lehetne támogatni a családi napközik indítását és fenntartását és ezek hány gyermek azonnali elhelyezését segítené. Az ezzel kapcsolatos javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.


30.napirendi pont: A határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező határozatok végrehajtásáról szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket és a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót tudomásul veszi.

31.napirendi pont: Egyebek, önálló képviselői indítványok

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Egyebek” napirendi pont keretében megtárgyalja Dr. Monostori Ernő képviselő „A helyi adókról szóló 13/2016. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról” tárgyú önálló képviselői indítványát.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „A 022/5-21 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos feladatokról” tárgyú előterjesztés határozati javaslatairól név szerinti szavazást tart.

32.napirendi pont: A 022/5-21 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos feladatokról

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Páty 022/5-21 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződések aláírására.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Páty 022/5-21 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos településfejlesztési megállapodást.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződések aláírására.

3.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Páty TSZ mögötti (Juwel) területre vonatkozó településrendezési szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződések aláírására.

4.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Páty 022/5-21 hrsz-ú és a Füzes(Békás)-patak melletti lakóterületfejlesztések területeire vonatkozó Telepítési Tanulmánytervet.

 

Rövid összefoglalónk nem hivatalos jegyzőkönyv, csupán a határozatok szövegének ismertetésére korlátozódik.
http://www.paty.hu/video

Váltás magas kontrasztú változatra

Széchenyi 2020

Meghívó testületi ülésre 2018.09.27.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendes ülését

2018. szeptember 27-én, csütörtökön 08.30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (Páty, Kossuth u. 83.).

 

Székely László

polgármester

tovább

Hirdetések

Virágné Lynda
2018. 10. 09.

Megbízható, pontos, munkájára igényes takarítónőt keresek Pátyon. Várom megtisztelő jele...

tovább
Kóczán Klára
2018. 09. 04.

Balett időpont gyermekeknek szeptembertől: Hétfő: 16:30-17:15, Csütörtök: 16:30-17:15 Időtar...

tovább

Hirdetmények

Szakácsot keres a Globall Hotel****

Felvételre keres főállású, teljes munkaidős foglalkoztatásra önállóan és csapatban egyaránt dolgozni tudó szakácsot a GLOBALL Hotel**** Telkiben.

Az állás betöltéséhez szakmai végzettség szükséges.

Előny: szállodai vendéglátásban szerzett tapasztalat.

Kérjük, küldje el fényképes önéletrajzát referenciák és a fizetési igény megjelölésével a bodnar.istvan@globall.hu e-mail címre!

tovább

Képviselői vélemények

Dr. Monostori Ernő: Mézes-hegy fejlesztése

Az Önkormányzat egy korábbi döntésével egyoldalú kötelezettséget vállalt a „Telepítési tanulmányterv Páty község Mézes-hegy mezőgazdasági kertes területére” című anyag elkészítésének finanszírozására, mintegy 4,5 millió forint értékben. A megbízott vállalkozás az anyagot elkészítette, a számlázott ellenérték kiegyenlítésre került. Napjainkban kezdődik e tanulmányterv érdemi vitája, azzal, hogy a képviselő testület 2018. szeptember 27-i ülésén kvázi elfogadta azt.

tovább

Legújabb videó

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3
 • Szórakoztató-ismeretterjesztő előadás
4 5
 • Idősek világnapja
6
 • Aradi vértanúk emléknapja
 • Egyetértés Nyugdíjas Klub bálja
7
8 9
 • Vegyes vásár
10
 • Irodalomtörténeti előadások
11 12
 • Mindennapi pszichológia
13
 • Fürgelábú tánccsoport jótékonysági bálja
 • Jótékonysági bál
14
15 16 17 18
 • Vegyes vásár
19 20 21
22 23
 • Az 1956-os forradalom és szabadságharc nemzeti ünnepe
24 25
 • Irodalmi Klub
26
 • Mindennapi pszichológia
 • Működjünk együtt!
27
 • A Vöröskereszt jótékonysági bálja
28
 • A Vöröskereszt jótékonysági bálja
 • Országos Rajzfilm ünnep
29 30
 • Vegyes vásár
31
 

Választás 2018

Helyi Választási Iroda

Cím: 2071 Páty, Kossuth utca 83.

Tel: +3623555531

Fax: +3623344540

E-mail: jegyzo@paty.hu

Helyi Választási Iroda vezetője:

Dr. Hekman Tibor

ITT A LISTA, HOGY KIKRE SZAVAZHATUNK ÁPRILIS 8-ÁN

©2015 Páty önkormányzata