Páty

hu | en | de
Banner 8

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: (23) 555-531 ÚJ!
Fax: (23) 344-540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13:00 - 18:00
Szerda: 08:00 - 12:00,
13:00 - 16:00
Péntek: 08:00 - 12:00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: (23) 555-531
 
hétfő: 7:30 - 18:00
kedd: 7:30 - 16:00
Szerda: 7:30 - 16:00
csütörtök: 7:30 - 15:30
péntek: 7:30 - 12:00
(ebédszünet:  12:00-13:00)

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: (30) 838-2879
 

E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

BKTV

Testületi ülés rövid összefoglalója 2017.12.07.

2017.12.11. 09:39

1.napirendi pont: Dr. Bara Emőke településrendezési eszközök módosításra vonatkozó kérelméről

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a következő nem tárgyalásos HÉSZ módosítás során Dr. Bara Emőke kérelmét figyelembe veszi, abban az esetben, ha kérelmező és valamennyi érintett tulajdonos elfogadja, hogy a Kincsem közről későbbiekben sem alakítható ki építési telek és erről nyilatkozatukat benyújtják a Polgármesteri Hivatal felé.

2.napirendi pont: Cseke Zoltán településrendezési eszközök módosításra vonatkozó kérelméről

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a következő nem tárgyalásos HÉSZ módosításba Cseke Zoltán kérelmét beépíti.


3.napirendi pont: Németh Zoltán Páty, 4221/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról

A napirendhez határozat nem született.


4.napirendi pont: A Lángos-2006 Bt. kérelméről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy nem támogatja a Lángos-2006. Bt. kérelmét, nem ad tulajdonosi hozzájárulást a 2096/3 hrsz-ú ingatlanon (Gyártelep u.-Vihar u. sarok) lángos árusítására szolgáló faház telepítésére.


5.napirendi pont: Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. megbízási szerződéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja a Buda Környéki Médiaszolgáltató Kft. (2092 Budakeszi, Fő u. 211.) Páty Község Önkormányzat honlapjának szerkesztő-kezelő feladataira vonatkozó megbízási szerződését.


6.napirendi pont: A Budakörnyéki Waldorf Alapítvány Páty, 327/1 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó vételi szándékáról

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvizsgálja a Budakörnyéki Waldorf Alapítvány (2092 Budakeszi, Petőfi u. 24.) kérelmét, amelyben a Páty Község Önkormányzat tulajdonát képező (tulajdoni hányad: 1/1), 327/1 helyrajzi számú, 3585 m2 területű, „kivett általános iskola” besorolású ingatlanra vonatkozó vételi szándékát fejezi ki. 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az ingatlanról 2018. áprilisában készíttessen értékbecslést, és az értékbecslésben meghatározott árnak megfelelően folytasson tárgyalásokat a kérelmezővel, majd a konkrét vételi ajánlatot terjessze újra a Képviselő-testület elé. 


7.napirendi pont: Kalmár Istvánnal kötendő adásvételi szerződésről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy

- adásvétellel megvásárolja a Kalmár István (2071 Páty Kossuth Lajos utca 73) kizárólagos és tehermentes tulajdonát képező 2071 Páty, Kossuth utca 73. szám alatt található 302 hrsz-ú összesen 1374 m2 területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan 774/1374-ed tulajdoni hányadát az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képező megosztási vázrajz alapján a kölcsönösen kialkudott 5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint vételár ellenében.
- felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
- az ingatlan vételárát a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.
- felkéri a jegyzőt a költségvetési rendelet módosítására.


8.napirendi pont: A Pátyi Kurír kiadási és hirdetésszervezési feladataira beérkezett árajánlatokról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a KITAIBEL Kiadó Bt.-vel (2051 Biatorbágy, Bethlen G. u. 16.) a „Pátyi Kurír” című lap kiadásával és hirdetésszervezésével összefüggő feladatok ellátására 2012. március 21-én megkötött, majd többször módosított megbízási szerződést 2018. január 1. napjától az alábbi árak szerint módosítja:

1. szimpla szám: 72,9 Ft + ÁFA helyett 78 Ft + ÁFA (évente 10 szimpla szám – 2600 példány)
2. dupla szám: 124,9 Ft + ÁFA helyett 130 Ft + ÁFA (évente 1 dupla szám – 2600 példány)

Felkéri a Pátyi Polgármesteri Hivatalt a szerződés-módosítás elkészítésére, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására.Úgy határoz továbbá, hogy a „Pátyi Kurír” című lap kiadásával és hirdetésszervezésével összefüggő feladatok ellátására vonatkozó 2 366 000 Ft + ÁFA / év összeget betervezi Páty Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésébe.


9.napirendi pont: A Páty, 4220 helyrajzi számú közterület elnevezéséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Páty 4220 hrsz. kivett közutat Tábor utcának nevezi el.  A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az elnevezést a Központi Címregiszteren vezesse át.


10.napirendi pont: A PVK Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti tervének elfogadásáról

Páty Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PVK Nonprofit Kft. (2071 Páty, Rákóczi u. 74.) 2018. évi üzleti tervét a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

Felkéri a jegyzőt, hogy készíttesse el a PVK Nkft-vel faluüzemeltetési feladatok ellátására kötendő támogatási szerződést, és terjessze be a soron következő Képviselő-testületi ülésre.


11.napirendi pont: A Páty, 636 helyrajzi számú terület telepítési tanulmánytervéről

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 636 helyrajzi számú terület telepítési tanulmánytervét elfogadja az alábbi kikötésekkel:

- kéri az épület legmagasabb pontjának meghatározását 18 méterben;
- az önkormányzati tulajdonban lévő résznek az építési övezetét településközponti vegyes területben határozza meg, melynek a pontos paramétereit a későbbiekben adja meg.


12.napirendi pont: A tervezett sportcsarnok és a környezete településrendezési eszközök módosítására vonatkozó árajánlatról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Páty, 610, 629/1, 629/2, 631, 1804 és 1805 helyrajzi számú földrészleteken megvalósítandó sportcsarnok és a környezete településrendezési eszközök módosításával megbízza a KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft.-t (1016 Budapest, Naphegy u. 26.) az árajánlatában szereplő 1 600 000 Ft + ÁFA összegért.
A tervezési szerződést a melléklet szerinti tartalommal elfogadja, a polgármestert pedig felhatalmazza a szerződés aláírására.
A dokumentáció elkészítéséhez szükséges bruttó 2 032 000 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat átcsoportosítást vezesse át.

13.napirendi pont: A Páty, református templom előtti és mögötti tér rendezéséről, tervezési programjáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a református templom előtti és mögötti tér rendezéséről tanulmánytervre árajánlatot kér be az alábbi tervezési program alapján:

1. parkolók kialakítása párhuzamosan a meglévő út és az árok közti szakaszon 
2. díszburkolat, növényzet, térbútorok, 
3. díszvilágítás; 
4. járdakapcsolat biztosítása a Kossuth u. 95. szám elé tervezett gyalogátkelőhöz
5. új gyalogos híd 
6. felszíni vízelvezető árok rendezése, geodéziai felméréssel együtt a 21 hrsz előtti híd-tól a Békás-patakig
7. tervezői értékbecslés

Felkéri a Műszaki Irodát az árajánlatok bekérésére, továbbá felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett ajánlatokat terjessze a Képviselő-testület elé.


14.napirendi pont: Páty Község Önkormányzat 2017. évi összesített közbeszerzési tervének módosításáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja Páty Község Önkormányzat 2017. évi módosított Közbeszerzési Tervét, a melléklet szerinti tartalommal.


15.napirendi pont: 2018. évre vonatkozó rendkívüli ellenőrzés megrendeléséről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a PVK Kft. átfogó, szabályszerűségi, gazdaságossági ellenőrzésére felkéri a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzését ellátó Kistérségi Ellenőrzési Központ Kft.-t.Felhatalmazza a Polgármestert a megrendelés aláírására.
Az ellenőrzés költségének forrása: az önkormányzat 2018. évi költségvetése.


16.napirendi pont: A Szervezeti és Működési Szabályzatról

2017-24 SZMSZ módosítás.pdf


17.napirendi pont: A Képviselő-testület és szervei, szervezeti és működési szabályzatáról (SZMSZ) szóló rendeletről

A napirendhez határozat nem született, döntés januárra halasztva.

18.napirendi pont: Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. évi munkatervének elfogadásáról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a Képviselő-testület melléklet szerinti, 2018. évi Munkatervét.


19.napirendi pont: Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár pótelőirányzat kérelméről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy:

- év végi jutalmazás céljára 900.000,-Ft-ot és a hozzá kapcsolódó munkaadói járulékot 198.000,-Ft összegben 
biztosítja, 
- 3.000.000,-Ft  pótelőirányzatot biztosít reprezentációs kiadásokra,
- 400.000,-Ft pótelőirányzatot biztosít tárgyi eszköz beszerzésre.

Az intézményfinanszírozás – összesen 4.498.000,-Ft - forrása: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. 
(II.15.) rendelet 9. számú melléklet, általános tartalék előirányzata.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendeleten vezesse át.

20.napirendi pont: Karácsonyi fénydekoráció költségeiről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi tér karácsonyi fénydekorációjára 305.000,-Ft előirányzatot biztosít.
A beszerzés forrása: Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II.15.) rendelet 9. számú melléklet, általános tartalék előirányzata.

Felhatalmazza a polgármestert a megrendelés aláírására.

Felkéri a Jegyzőt, hogy az átcsoportosítást a költségvetési rendeleten vezesse át.

21.napirendi pont: A helyi adókról szóló 13/2016. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

2017-25 Adórendelet módosítása_telekadó.pdf
2017-27 Adórendelet módosítása_építményadó.pdf

22.napirendi pont: A „Testvér-települési programok és együttműködések” című pályázaton való indulásról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot nyújt be a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” című nyílt pályázatra. A pályázat tárgya a 2018. július 6-8. között megrendezésre kerülő Zsobok Falunapok lebonyolítása. A pályázaton elnyerni kívánt támogatás összege 700 000 Ft, amelyhez az önkormányzat önrészt nem biztosít. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatok aláírására. 

23.napirendi pont: A „Pátyi Polgármesteri Hivatalnál előállt jegyző váltás kapcsán lefolytatandó munkakör átadás-átvételi eljárás vizsgálatáról” tárgyú belső ellenőri jelentésre készült intézkedési terv áttekintéséről

1. Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy

a) A belső ellenőrzés a vonatkozó megbízásának megfelelően elvégezte a tárgyalt című vizsgálatot és a belső ellenőri jelentést 2017. március 7-én megbízójának leadta. A belső ellenőr a vizsgált területről kialakított összefoglaló véleménye; „Kritikus”. A jelentés több „kiemelt jelentőségű hiányosságot” tárt fel és Intézkedési terv készítését írta elő.
b) A Hivatal jegyzője, Dr. Hekman Tibor a jelentés megállapításaira/javaslataira észrevételt nem tett, a jelentést 2017. március 7-én záradékolta, ezzel a megállapításokat/javaslatokat valósnak fogadta el és vállalta, hogy 8 napon belül intézkedési tervet készít.
c) A szóban forgó Intézkedési terv a 2017. november végéig nem készült. A Hivatal jegyzője ezen előterjesztés mellékleteként Intézkedési tervet készített.

2. Páty község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja a „Pátyi Polgármesteri Hivatalnál előállt jegyző váltás kapcsán lefolytatandó munkakör átadás-átvételi eljárás vizsgálatáról” tárgyú belső ellenőri jelentésre készült intézkedési tervet.


24.napirendi pont: A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének feltételeiről, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről

2017-26 Anyakönyvi rendelet.pdf


25.napirendi pont: Gyalogátkelők elhelyezésének lehetőségeiről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a következő helyszín(ek)re gyalogos átkelőhely(ek) tervezését megrendeli a Tandem Mérnökiroda Kft.-től (1033 Budapest Polgár u. 12.).

Helyszínek:
Rákóczi u. – Kossuth u. – Töki u. 1102 j. ök. út 8+610 km sz. 
Kossuth utcában - Református templomhoz 81106 j. bekötőút 4+582 km sz.
Iskola utcában – 81106 j. bekötőút 4+716 km sz. (Waldorf iskola, Tyúkanyó óvoda)
Széchenyi u. – Rákoczi u. sarka - 1102 j. ök. út 7+700 km sz.
Rákóczi u. – Mocsai u. sarka 1102 j. ök. út 7+505 km sz.
Somogyi u. – Bánya u. 1102 j. ök. út 6+606 km sz. környezete” 

A dokumentáció elkészítéséhez szükséges 7 560 000 Ft + Áfa, azaz 9 601 200 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „Településképi feladatok” címzett tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017.évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat átcsoportosítást vezesse át.

26.napirendi pont: A Splényi-Váradi kastélyban kialakítandó óvoda és bölcsődéről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy árajánlatokat kérjen be megvalósíthatósági tanulmányterv és a költségbecslés készítésére az alábbiak szerint:

- lehetőség szerinti több csoportos óvoda és 2 csoportos bölcsőde,
- díszterem kialakítása a főépületben,
- együttműködés az „Alapítvány Páty Fejlesztéséért” Alapítvánnyal.

Továbbá felkéri a polgármestert, hogy a beérkezett árajánlatokat terjessze újra a Képviselő-testület elé.


27.napirendi pont: A Cseresznyés utca közvilágítás fejlesztéséről

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Cseresznyés utcában a közvilágítás bővítésével megbízza az Elektron Immo-Plus Kft.-t (1103 Budapest, Gyömrői út 150.) az árajánlatban szereplő bruttó 1 004 494 Ft összegért. A közvilágítás bővítéséhez szükséges bruttó 1 004 494 Ft összeget Páty Község Önkormányzat 2017. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletben az előirányzat-átcsoportosítást vezesse át.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy felkéri a település jegyzőjét és polgármesterét, hogy a Műszaki Irodával 2018. március 31-ig méresse fel a település közvilágításának állapotát és a közvilágítással el nem látott területek helyzetét, és tegyen javaslatot a költségek meghatározásával annak bővítésére.

28.napirendi pont: Az önkormányzati tulajdonban lévő zártkerti fekvésű területekről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az alábbi önkormányzati tulajdonban lévő - az ingatlan-nyilvántartásban zártkertként nyilvántartott - ingatlanok művelési ágának művelés alól kivett területként történő átvezetését kéri:

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az eljárás megindításáról gondoskodjon. 

29.napirendi pont: Tájékoztatás a bölcsődei ellátással kapcsolatos kötelező feladatokról

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a bölcsődei ellátással kapcsolatos kötelező feladatokról szóló előterjesztést tudomásul veszi.
Felhatalmazza a Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottságot és a polgármestert, hogy legkésőbb 2018. február 28-ig készítsen alternatívákat a Képviselő-testület számára a bölcsődei ellátásokkal és az óvodai férőhelyek bővítésével kapcsolatos feladatok hosszú távú megoldása érdekében.
Továbbá felhatalmazza a Jóléti, Ügyrendi és Sport Bizottságot és a polgármestert, hogy legkésőbb 2018. február 28-ig vizsgálja meg, hogy Pátyon milyen módon és hol lehetne támogatni a családi napközik indítását és fenntartását és ezek hány gyermek azonnali elhelyezését segítené. Az ezzel kapcsolatos javaslatát terjessze a Képviselő-testület elé.


30.napirendi pont: A határozatok végrehajtásáról és a két ülés között történt fontosabb eseményekről

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletét képező határozatok végrehajtásáról szóló írásos jelentést, a megtett intézkedéseket és a két ülés közötti tevékenységről szóló polgármesteri beszámolót tudomásul veszi.

31.napirendi pont: Egyebek, önálló képviselői indítványok

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az „Egyebek” napirendi pont keretében megtárgyalja Dr. Monostori Ernő képviselő „A helyi adókról szóló 13/2016. (X.25.) önkormányzati rendelet módosításáról” tárgyú önálló képviselői indítványát.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy „A 022/5-21 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos feladatokról” tárgyú előterjesztés határozati javaslatairól név szerinti szavazást tart.

32.napirendi pont: A 022/5-21 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos feladatokról

1.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Páty 022/5-21 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos településrendezési szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződések aláírására.

2.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Páty 022/5-21 hrsz-ú ingatlanokkal kapcsolatos településfejlesztési megállapodást.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződések aláírására.

3.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Páty TSZ mögötti (Juwel) területre vonatkozó településrendezési szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződések aláírására.

4.határozat

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Páty 022/5-21 hrsz-ú és a Füzes(Békás)-patak melletti lakóterületfejlesztések területeire vonatkozó Telepítési Tanulmánytervet.

 

Rövid összefoglalónk nem hivatalos jegyzőkönyv, csupán a határozatok szövegének ismertetésére korlátozódik.
http://www.paty.hu/video

Váltás magas kontrasztú változatra

Meghívó testületi ülésre 2018.06.21

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli ülését

2018. június 21-én, csütörtökön 08.30 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

 

Páty, 2018. június 15.

Székely László, polgármeter

tovább

Képviselői vélemények

Dr. Monostori Ernő: Önkormányzati nyilvánosság

Az önkormányzati munka nyilvánosságát szolgálja – többek között – Páty honlapja a www.paty.hu. Itt Páty lakossága – egyebek mellett figyelemmel kísérheti az Önkormányzat, illetve választott képviselői munkáját. A nevezett honlapon az alábbiakat tapasztaltam (június 15-ei állapot szerint):

tovább

Legújabb videó

Széchenyi 2020

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1
 • Nyári napközis gyermektábor!
2
 • Nyári napközis gyermektábor!
3
 • Nyári napközis gyermektábor!
4
 • Nyári napközis gyermektábor!
5
 • Nyári napközis gyermektábor!
6
 • Nyári napközis gyermektábor!
7
 • Nyári napközis gyermektábor!
8
 • Nyári napközis gyermektábor!
9
 • Nyári napközis gyermektábor!
 • Lovastábor
10
 • Nyári napközis gyermektábor!
 • Lovastábor
11
 • Nyári napközis gyermektábor!
 • Lovastábor
12
 • Nyári napközis gyermektábor!
 • Lovastábor
13
 • Nyári napközis gyermektábor!
 • Lovastábor
14
 • Nyári napközis gyermektábor!
15
 • Nyári napközis gyermektábor!
16
 • Nyári napközis gyermektábor!
17
 • Nyári napközis gyermektábor!
18
 • Nyári napközis gyermektábor!
19
 • Nyári napközis gyermektábor!
20
 • Nyári napközis gyermektábor!
21
 • Nyári napközis gyermektábor!
22
 • Nyári napközis gyermektábor!
23
 • Nyári napközis gyermektábor!
24
 • Nyári napközis gyermektábor!
25
 • Nyári napközis gyermektábor!
26
 • Nyári napközis gyermektábor!
27
 • Nyári napközis gyermektábor!
28
 • Nyári napközis gyermektábor!
29
 • Nyári napközis gyermektábor!
30
 • Nyári napközis gyermektábor!
 • Lovastábor
31
 • Nyári napközis gyermektábor!
 • Lovastábor
 

Hirdetések

GMax Trade Kft
2018. 06. 27.

Klíma és autóklíma tisztítás, fertőtlenítés természetesen és vegyszermentesen! Ingyenes k...

tovább
Johnsvill Kft
2018. 06. 22.

Értékesítési asszisztens munkatársat keresünk Feladatok: • Ügyfelekkel kapcsolattartás ...

tovább

Választás 2018

Helyi Választási Iroda

Cím: 2071 Páty, Kossuth utca 83.

Tel: +3623555531

Fax: +3623344540

E-mail: jegyzo@paty.hu

Helyi Választási Iroda vezetője:

Dr. Hekman Tibor

ITT A LISTA, HOGY KIKRE SZAVAZHATUNK ÁPRILIS 8-ÁN

©2015 Páty önkormányzata