Közérdekű adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete alapján

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Az Önkormányzat hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Páty Község Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala
Székhely: 2071 Páty Kossuth utca 83.
Postacím: 2071 Páty Pf.18.
Tel: +36-23-555-531

hivatal@paty.hu
http://www.paty.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT elérhetőségei:
Tel.: +36-23-555-531

2071 Kossuth Lajos u. 83.
ugyfelszolgalat@paty.hu

2. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:


3. A Polgármesteri Hivatal vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

Letöltés: | Vezetők


4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Vezető: Kovács Judit (Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője)

Ügyfélszolgálat
:
Tel.: +36-23-555-531
hétfő: 7.30-18.00
kedd: 7.30-16.00
szerda: 7.30-16.00
csütörtök: 7.30.-15.30
péntek: 7.30-12.00
(ebédszünet: 12.00-13.00)
ugyfelszolgalat@paty.hu

Polgármesteri Hivatal Szakirodáinak ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 13:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00-16:00
Péntek: 8:00 – 12:00

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Bizottságai

6. Az Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:  Intézmények

7. Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, az Önkormányzat részesedésének mértéke: 

Gazdálkodó szervezetek:

Név:PVK Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.
Székhely:2071 Páty, Rákóczi út 74.
Elérhetőség:

Ügyfélszolgálat: 23/343-994
pvk@pvk.hu
Hétfő-csütörtök: 07.30 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

Tevékenységi köre:
- Vagyonkezelés
- Szelektív hulladékgyűjtés
- Ingatlankezelés
- Önkormányzati utak hó eltakarítása, síkosság mentesítése
Képviselő:
Simon Csaba ügyvezető
Felügyelő Bizottság:Alapító okirat és határozat
Önkormányzati részesedés:
100 %-os


8. Az Önkormányzat által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

Feltöltés alatt

9. Az Önkormányzat által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

Feltöltés alatt

10. Az Önkormányzat által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: Pátyi Kurír


11. Az Önkormányzat felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai: Pest Vármegyei Kormányhivatal; 1052 Budapest, Városház u. 7.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Az Önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege: Önkormányzati hatáskör


2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven.

3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:


4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

5. Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor