Közérdekű adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 1. sz. melléklete alapján

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1. Az Önkormányzat hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

Páty Község Önkormányzata
Székhely: 2071 Páty Kossuth utca 83.
Postacím: 2071 Páty Pf.18.
Tel: +36-23-555-531

hivatal@paty.hu
http://www.paty.hu

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT elérhetőségei:
Tel.: +36-23-555-531

2071 Kossuth Lajos u. 83.
ugyfelszolgalat@paty.hu

2. A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:


3. A Polgármesteri Hivatal vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme)

Letöltés: | Vezetők


4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefonszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend:

Vezető: Kovács Judit (Igazgatási és Ügyfélszolgálati Iroda vezetője)

Ügyfélszolgálat
:
Tel.: +36-23-555-531
hétfő: 7.30-18.00
kedd: 7.30-16.00
szerda: 7.30-16.00
csütörtök: 7.30.-15.30
péntek: 7.30-12.00
(ebédszünet: 12.00-13.00)
ugyfelszolgalat@paty.hu

Polgármesteri Hivatal Szakirodáinak ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 13:00 – 18:00
Szerda: 8:00 – 12:00, 13:00-16:00
Péntek: 8:00 – 12:00

5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége:

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Bizottságai


6. Az Önkormányzat irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai:  Intézmények

7. Az Önkormányzat többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, az Önkormányzat részesedésének mértéke: 

Gazdálkodó szervezetek:

Név:PVK Páty Vagyonkezelő és Közmű Üzemeltető Nonprofit Kft.
Székhely:2071 Páty, Rákóczi út 74.
Elérhetőség:

Ügyfélszolgálat: 23/343-994
pvk@pvk.hu
Hétfő-csütörtök: 07.30 - 16.00
Péntek: 07.30 - 12.00

Tevékenységi köre:- Vagyonkezelés
- Szelektív hulladékgyűjtés
- Ingatlankezelés
- Önkormányzati utak hó eltakarítása, síkosság mentesítése
Képviselő:Simon Csaba ügyvezető
Felügyelő Bizottság:Alapító okirat és határozat
Önkormányzati részesedés:
100 %-os


8. Az Önkormányzat által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai:

Alapítvány Páty Fejlesztéséért

9. Az Önkormányzat által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye:

Pátyi Polgármesteri Hivatal

Székhely: Páty, Kossuth u. 83.

Szerv vezetője: Veres Erika

Szervet alapító jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Alapító okirat száma: 1/2015/AO

Szerv honlapja: www.paty.hu


Pátyolgató Óvoda

Székhely: Páty, Rákóczi u. 19.

Szerv vezetője: Demény Erika

Szervet alapító jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Alapító okirat száma: 7/2017

Szerv honlapja: www.patyolgato-ovoda.hu/


Dédelgető Bölcsőde

Székhely: Páty, Rákóczi u. 17.

Szerv vezetője: Kővári Eszter Sára

Szervet alapító jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Alapító okirat száma: I/1182/-5/2020

Szerv honlapja: https://www.dedelgetobolcsode....


Művelődési Ház, Iskolai és Községi Könyvtár

Székhely: Páty, Kossuth u. 77.

Szerv vezetője: Újvári Beatrix

Szervet alapító jogszabály: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény

Alapító okirat száma: I/11787/-3/2020

Szerv honlapja: https://patyimuvhaz.com/


10. Az Önkormányzat által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve: Pátyi Kurír


11. Az Önkormányzat felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai:


II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1. Az Önkormányzat feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege: 

Adatvédelem


2. Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven.


3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai:

Az Önkormányzat önként vállalt feladatainak felsorolásáról

1. önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok fenntartása és működtetése

2. nemzetiségi önkormányzatok, nemzetiségi szervezetek működésének támogatása

3. térfigyelő kamera-rendszer kialakítása, működtetése

4. testvértelepülési, partnertelepülési, nemzetközi kapcsolatok kialakítása, ápolása

5. helyi buszközlekedés biztosítása

6. vérvételi pont biztosítása/működtetése

7. iskolai lovasoktatás működtetésének támogatása4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről:

A hatósági ügyekre vonatkozó tájékoztatók és nyomtatványok a szakirodák oldalán találhatók:

Igazgatási és Ügyfélszolgálati iroda

https://paty.hu/polgarmesterihivatal/igazgatasi-es-ugyfelszolgalati-iroda

Műszaki Iroda

https://paty.hu/polgarmesterihivatal/muszaki-iroda

Pénzügyi Iroda:

https://paty.hu/polgarmesterihivatal/penzugyi-iroda

Rendészeti Iroda

https://paty.hu/polgarmesterihivatal/rendeszeti-iroda

Adóigazgatási Iroda

https://paty.hu/polgarmesterihivatal/adoigazgatasi-iroda

Főépítész

https://paty.hu/polgarmesterihivatal/foepiteszi-iroda


5. Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények:

Helyi közlekedés biztosítása

https://kanyargo.paty.hu/


6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei:

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke:

8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

A képviselő-testületi ülések meghívói

A képviselő-testületi és bizottsági ülések jegyzőkönyvei

A képviselő-testületi ülések felvételei


9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

A képviselő-testület előterjesztései

10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.

11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Adatvédelmi tisztviselő: dr. Remete Sándor adatvdelem@paty.hu


14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai


16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Ilyen nincs.

17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek


Ilyen nincs.

18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

19. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével


Ilyen nincs.

20. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata


Ilyen nincs.

21. A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen


Ilyen nincs.

22. A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.

Az igénylő a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátására vonatkozó kérelem elutasítása vagy a kérelem teljesítésére nyitva álló, vagy a közfeladatot ellátó szerv által a közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII tv. 13. § (2) bekezdése szerint meghosszabbított határidő eredménytelen eltelte esetén, valamint a közadat újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért megállapított díj összegének felülvizsgálata érdekében bírósághoz fordulhat.


III. Gazdálkodási adatok

1. A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

Költségvetési rendeletek 

2015. https://or.njt.hu/onkorm/-:-:158:2015:-:1:k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s:-:-/1/10

2016: https://or.njt.hu/onkorm/-:-:158:2016:-:1:k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s:-:-/1/10

2017: https://or.njt.hu/onkorm/-:-:158:2017:-:1:k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s:-:-/1/10

2018: https://or.njt.hu/onkorm/-:-:158:2018:-:1:k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s:-:-/1/10

2019: https://or.njt.hu/onkorm/-:-:158:2019:-:1:k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s:-:-/1/10

2020: https://or.njt.hu/onkorm/-:-:158:2020:-:1:k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s:-:-/1/10

2021: https://or.njt.hu/onkorm/-:-:158:2021:-:1:k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s:-:-/1/10

2022: https://or.njt.hu/onkorm/-:-:158:2022:-:1:k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s:-:-/1/10

2023: https://or.njt.hu/onkorm/-:-:158:2023:-:1:k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s:-:-/1/10

2024: https://or.njt.hu/onkorm/-:-:158:2024:-:1:k%C3%B6lts%C3%A9gvet%C3%A9s:-:-/1/10

Zárszámadási rendeletek:

2014: https://or.njt.hu/onkorm/-:-:158:2014:-:1:z%C3%A1rsz%C3%A1mad%C3%A1s:-:-/1/10

2015: https://or.njt.hu/onkorm/-:-:158:2015:-:1:z%C3%A1rsz%C3%A1mad%C3%A1s:-:-/1/10

2016: https://or.njt.hu/onkorm/-:-:158:2016:-:1:z%C3%A1rsz%C3%A1mad%C3%A1s:-:-/1/10

2017: https://or.njt.hu/eli/v01/730204/r/2017/13

2018: https://or.njt.hu/eli/v01/730204/r/2018/14

2019: https://or.njt.hu/eli/v01/730204/r/2019/6

2020: https://or.njt.hu/eli/v01/730204/r/2020/8

2021: https://or.njt.hu/onkorm/-:-:158:2021:11:1:-:-:-/1/10

2022: https://or.njt.hu/eli/v01/730204/r/2022/6

2023.: https://or.njt.hu/eli/v01/730204/r/2023/15


2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével.


5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

6. A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

A közbeszerzések összefoglalója:

Csoportos energiabeszerzés 2023. https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000618302023/reszletek


Közétkeztetés 2022.

https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/lista

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor