Páty

hu | en | de
Banner 4

Elérhetőségeink

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.
Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.
Tel.: +3623555531
 
hétfő: 7.30 - 18.00
kedd: 7.30 - 16.00
Szerda: 7.30 - 16.00
csütörtök: 7.30 - 15.30
péntek: 7.30 - 12.00
(ebédszünet:  12.00-13.00

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879
 

 

Közterület-felügyelet
07-22 óra között hívható telefonszám:
+36 30 2071 777

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586
Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281

Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231


E-hibabejelentő

Honlap karbantartás

Belépés

BKTV

Fórum

Ezen az oldalon megjelent írások a hozzászólók véleményét tükrözi, azokért az Önkormányzat semmilyen felelősséget nem vállal! Hozzászólni az ülés címére kattintás után feljövő oldalon lehetséges, az 'Új hozzászólás' gombra kattintva.
A durván sértő megjegyzéseket utólag letiltjuk.

PT Bizottsági ülés 2015.05.13.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. § alapján Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottságát

2015. május 13-án, szerdán 8.00 órára

összehívom, az ülésre tisztelettel meghívom.

A bizottsági ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth Lajos u. 83.)

A bizottsági ülésére az alábbi napirendi pontokat javasolom:
1. A PVK Nonprofit Kft. 2014. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása
2. Beszámoló az Alapítvány Páty Fejlesztéséért 2014. évi támogatásáról
3. Javaslattétel a 2071 Páty, 913/1 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó vételi ajánlatról
4. Javaslattétel a 2071 Páty, 999 hrsz.-ú ingatlanra vonatkozó kérelemmel kapcsolatban
5. Javaslattétel a Bocskai utca egyirányúsításának ügyében
6. Előirányzat átcsoportosítások 
7. Javaslattétel a 2015. évre tervezett beruházásokról
8. Javaslattétel a 4601 hrsz.-ú út elnevezésével kapcsolatban
9. Javaslattétel a 1399 hrsz.-ú ingatlannal kapcsolatos vagyonátadási szerződésről 
10. Javaslattétel a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 27/2005. (IX.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Kérjük, hogy a hozzászólás első mondata a véleményezni kívánt napirendi pont száma és címe legyen!

Előterjesztések: PT 2015.05.13.zip

f

 

2015. 05. 14. 11:54:16 (2)

10. Javaslattétel a Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a telekadóról szóló 27/2005. (IX.16.) önkormányzati rendeletének módosításáról
javaslat:
1. Célszerű lenne az alábbiak okán 2013. január 1-től visszamenőleg alkalmazni a módosítást.
Indokolás: Észrevétel történ a Jegyző felé, később 2015. januárjában a Pest Megyei Kormányhivatal, Törvénnyességi Ellenőrzési és Felügyeleti Osztályához, párhuzamosan a Páty Önkormányzat Képviselő-Testületéhez is fordultunk a telekadóval kapcsolatos telekadó mentességikérelemmel. Érdemi választ nem kaptunk és a telekadó mentésségi kérelmet a Képviselő-Testület napirendre sem tűzte. A Kormányhivatal elutasító határozatát követően jelenleg keresettel kellett éljünk a Budapest Környéki Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság felé.
Sérelmezem Dr. Guba Zsolt jegyző Úr ez ügyben történt eljárását, kellő körültekintéssel ez elkerülhető lett volna. Sajnos a mi ügyünkben ez a telekadó rendelet módosítás már nem érint.

Mellékelem a Jegyző úrnakírt észrevételt, kitakarva mindenki okulására:
Páty Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Tárgy: észrevétel
Jegyzőjének Hiv.szám: 76-300/2014.
271 Páty, Kossuth Lajos u. 83. Melléklet: vázrajz


Tisztelt Hivatal!

Alulírott ………Enikő a magam és testvérem ………….Zoltán képviseletében a fent hivatkozott végzéssel szemben az alábbi észrevételt teszem:

I.
A Páty 2863. hrsz-ú nem sajáthasználatú útként, hanem „kivett művelésű ágú útként van nyilvántartva az ingatlan-nyilvántartásban.

A Völgy utca e szakasza (2863.) a belterületbe vonás és telekfelosztást (Földhivatal 2001. július 25-én jegyezte be) követően azonnal, jóllehet a tulajdonunkban volt közhasználat céljára megnyitásra került. A 2863. hrsz.-ú ingatlan a Völgy utca feltáró útjaként szolgál, az itt fekvő ingatlanok kizárólag erről az útról közelíthetőek meg. Ebből következően az Önkormányzat határozata alapján elnevezett Völgy utca teljes szakasza a 2863. hrsz-ú ingatlanrésszel együtt a megnyitása óta közútként van használatban.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Hatv.) 3.§ (5) bekezdése akként rendelkezik, hogy a törvény hatálya – a 34. §-ban foglaltak kivételével – nem terjed ki az államra, illetőleg a helyi önkormányzatra.

A Hatv. határozza meg, hogy mely ingatlanokra terjed ki az adókötelezettség (adótárgy). A Hatv. 52. §. 16. pontja d) alpontja alapján telek: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület ide nem értve a közút területét.

A hivatkozott rendelkezésből a contrario következik, hogy a közút alatt a jogalkotó a magánszemély tulajdonában álló utat vette ki az adótárgy köréből, épp ezért nem tesz kivételt a törvény a közutat illetően, hogy az magán vagy önkormányzati tulajdonban áll.

A Hatv. az értelmező rendelkezései zárt fogalomrendszert alkotnak. Amennyiben attól eltérő rendelkezésre van mód, akkor azt a jogszabály egy utaló normával tesz. Így kifejti például az 52. § 16. 43. alpontjában, hogy a mentesség körében mi minősül építési tilalomnak: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény alapján elrendelt változtatási, telekalakítási, illetőleg építési tilalom.

Ebből következően a Hatv. a kiterjesztő értelmezésre nem ad lehetőséget, ekként az 1988. évi I. törvény fogalom meghatározása fel sem merülhet, ugyanis annak használatára a Hatv. nem ad felhatalmazást.

II.
Feltéve, de nem megengedve, hogy a tárgyi ingatlan a Hatv. alapján teleknek minősül Páty Önkormányzatának adórendelete a Hatv. 6.§ c) pontjában foglalt rendelkezésekbe ütközik az alábbiak okán:

Az állandó bírói gyakorlat szerint alkotmányellenessé válhat az adó mértéke, ha az diszkriminatíve nyer meghatározást, vagy pedig olyan nagyságot ér el, hogy a nyilvánvalóan eltúlzott mérték már minőségi kategóriává; aránytalanná és indokolatlanná válik. Alkotmányellenessé válik az adó, ha az elkobzó jellegű. Az Alkotmánybíróság következetes joggyakorlata szerint, ha adó címen olyan elvonást alkalmaz egy norma, amely az adóalany lehetetlenülését eredményezi, az már nem adó.

A tárgyi ingatlan 2014. február 17. kelt ajándékozási szerződés alapján az Önkormányzat tulajdonába került, mely forgalmi értékét a felek közösen 500.000,- Ft-ban határozták meg.

A két évre kivetett telekadó jelen esetben 623.400,- Ft, mely egy évre vetítve 311.700,- Ft összeget tesz ki. A telekadó elvonás mértéke egy évre a vagyontárgy értékének 62 %-át, két év alatt pedig 124 %-át tenné ki, azaz a vagyontárgy értékét 24 %-al meghaladja.

Az Alkotmánybíróság a 1531/B/1991. számú határozatában kifejtette, hogy „telekadó vonatkozásában – általános adóügyi elévülési ciklusban gondolkodva – (…)”a tételes adó mértékénél súlyosan aránytalan ha az adott vagyontárgy értékének 20 %-át meghaladja az évi vagyonadó értéke”” (ABH 1993, 707, 711) A Kúria 19/2014. számú közigazgatási elvi határozatában rögzítésre került, hogy „nem akkor teljesítőképes az adózó, ha fizetőképes, hanem akkor, ha a vagyonadó mértéke nem oldódik el az adótárgy értékétől” (II. 3. pont). A Kúria a hivatkozott eseti döntésében a lefolytatott normakontroll eljárás mellett a ténybeli alapokra is figyelemmel arra a következtetése jutott, hogy az adó mértéke eloldódott az adó tárgyát képező vagyontömeg értékétől, emiatt súlyosan aránytalan terhet jelentett az adóalany számára.”

A Kúria 34/2013. számú közigazgatási elvi határozatában szintén kifejtette, hogy a teherbíró képességet meghaladó, a vagyont elvonó, konfiskáló jellegű az az adó, amely mértékénél fogva és az adó tárgyát képező vagyontömeghez képest súlyosan aránytalan. Az ilyen adó elveszti az adóhoz, mint jogintézményhez kapcsolódó jellegzetességeit, és lényegében szankciónak tekinthető, amely az adó intézményével összeegyeztethetetlen [1990. évi C. tv. 6. §, 17.§, 22. §] A Kúria elvi éllel mondta ki, hogy „a teherbíró képességhez igazodó közteherviselés Alaptörvény XXX. cikkében megfogalmazott kötelezettsége – az Alkotmánybíróság arányos közteherviseléshez kapcsolódó gyakorlata alapján – többek között magában foglalja az adómérték arányosságát. Jóllehet a (helyi) jogalkotónak nagy a szabadsága abban, hogy milyen módon kötelezi az adóalanyokat a közterhekhez való hozzájárulásra, vagyoni típusú adók esetében azonban az adó mértéke nem vezethet az adó tárgyának elvonásához illetve azzal kapcsolatos aránytalansághoz. A teherbíró képességet meghaladó, a vagyont elvonó, konfiskáló jellegű az az adó, amely mértékénél fogva és az adó tárgyát képező vagyontömeghez képest súlyosan aránytalan. Az ilyen adó elveszti az adóhoz mint jogintézményhez kapcsolódó jellegzetességeit, és lényegében szankciónak tekinthető, amely az adó intézményével összeegyeztethetetlen. Az az adómérték, amely évente a vagyon értékének közel 60-70 %-át teszi ki, súlyosan aránytalannak minősül, mivel belátható időn belül felemészti az adótárgyat.”
III.

Fentiek alapján álláspontom szerint a tárgyi ingatlan a Hatv. rendelkezései alapján nem minősül adótárgynak, így telekadó bevallási/fizetési kötelezettségünk 2013. január 1-től 2014. december 31-ig terjedő időszakban nem keletkezett. Amennyiben az I. pontban kifejtettekkel ellentétes álláspontra helyezkedik a Tisztelt Hivatal, úgy az értékaránytalanság okán a telekadóról szóló rendelet törvényességi felülvizsgálatát kezdeményezzük.

Páty, 2014. november 22.


……………………………..Enikő
Váltás magas kontrasztú változatra

Pátyi Kurír

2021. október

Megjelent a Pátyi Kurír szeptemberi száma! A lapszám letölthető pdf formátumban itt olvasható.
A tartalomból:
- Korábban nem tapasztal közlekedési fejlesztések

- Októberben is ingyenes a KanyarGo

- Új cégek a pátyi iparterületeken

- Veszélyes hulladék gyűjtés

- Idősek nappali ellátása

- Őszi favizsgálat

- Iskolai, óvodai hírek

- PSE hírek

- CivilÍzáció és Borral Barangoló a Pincehegyen

tovább

Meghívó testületi ülésre 2021.09.21.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 45. §-ában biztosított jogkörömben eljárva

 

Páty Község Önkormányzat Képviselő-testületének ülését

2021. szeptember 21-én, (kedden) 16.30-ra

összehívom és az ülésre tisztelettel meghívom.

 

A testületi ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme (2071 Páty, Kossuth u. 83.).

tovább

Hirdetmények

Páty, Pincehegy települési szennyvízelvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása ügyében értesítés eljárás megindításáról

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a "Páty, Pincehegy települési szennyvízelvezető rendszer vízjogi üzemeltetési engedélyének módosítása ügyében értesítés eljárás megindításáról" szóló hirdetménye itt olvasható.

tovább

Széchenyi 2020

Budakeszi Egészségügyi Központ

Január 1-től már a Budakeszi Egészségügyi Központ modern, magas színvonalú és folyamatosan bővülő szakrendelésein tudunak ingyenesen részt venni a pátyi lakosok

Időpont egyeztetés: +36 20 362 7065

Leletkiadás: Hétfő - péntek: 10.00 - 16.00


Képviselői vélemények

Páty komposztál

Óriási érdeklődés mellett indult útjára a komposztáló program, az önkormányzat ingyenesen biztosít egy komposztládát minden pátyi családnak. A jelentkezés feltétele mindössze az állandó pátyi lakcímkártya. Néhány hét alatt már 430 család jelentkezett, közülük kétszázan már most átvehetik az igényelt típust, a többieket tavasszal értesíteni fogjuk az átvételről. Van fa keretes, 340 literes műanyag és 650 literes műanyag. Mindkét műanyag típus Magyarországon készült, újrahasznosított műanyagból. A 340 literes egy fedeles, alul üríthető komposztláda, a 650 literes egy nagyobb kapacitású, műanyag lécekből álló komposztáló keret, aminek nincs fedele, a fa kereteshez hasonló felépítésű.

tovább

Hirdetések

Pongó Sándor
2021. 09. 12.

Pest megyei Pátyra keresünk vagyonőr kollégákat azonnali kezdéssel. Beosztás 12 és 16 órá...

tovább
Tálas Tibor
2021. 08. 30.

Építésztechnikus végzettséggel állást keresek. Pátyon lakom, jogosítványom van. Tel: 06(70...

tovább

Legújabb videó

Eseménynaptár

 
 
 
 
H K Sze Cs P Szo V
1
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
 • Idősek napja
2
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
3
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
4
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
5
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
6
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
 • Aradi Vértanúk Emléknapja
7
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
8
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
9
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
 • Irodalmi Barangolások Kiss Eszterrel
10
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
11
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
12
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
 • Kamara Aranya Vásár
13
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
14
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
 • Táncon innen és túl
15
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
16
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
17
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
18
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
 • Közmeghallgatás - Roma Nemzetiségi Önkormányzat
19
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
20
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
21
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
22
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
 • 1956-os megemlékezés és fáklyás felvonulás
23
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
24
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
 • Pátyi Zenei Szalon Miklósa Erikával
25
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
 • Berecz András ének- és mesemondó estje
26
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
27
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
28
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
29
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
30
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
 • Bolyki András és a Banduk Quartet
31
 • Túra-játék a Zsámbéki-medencében
 
©2015 Páty önkormányzata