Összefoglaló a 2023. augusztus 23-i Pátyi Képviselő-testületi ülésről

2023.08.28.

A következő áttekintés a legfontosabb képviselő-testületi határozatok rövid, nem szó szerinti összefoglalója. A részletes előterjesztések és a jegyzőkönyvek a község honlapján elérhetőek.

A Pátyi Sportegyesület 2023. évi támogatás kiegészítéséről

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Pátyi Sportegyesülettel 2023 áprilisában megkötött együttműködési megállapodás szerinti 12.500.000 Ft támogatási összegen túl további 11.800.000 Ft támogatást biztosít a Pátyi Sportegyesület részére.

(Fehér Zsolt a Pátyi Sportegyesület elnöke kérte a februárban benyújtott támogatási kérelemben szereplő – éves működéshez szükséges- önkormányzati támogatási összeg - 11,8 M Ft jóváhagyását, és a fennmaradó összeg folyósítását)

Intézményi kiadások - cafeteria

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a település 2023. évi költségvetésének általános tartalékkeretéből 7.040.000,-Ft összeget a Pátyolgató Óvoda részére, 3.584.000,-Ft összeget a Pátyi Polgármesteri Hivatal kösztisztviselőinek, 2.688.000,-Ft összeget a Dédelgető Bölcsőde számára, valamint a Művelődési Ház, Községi és Iskolai Könyvtárnak 512.000,-Ft összeget biztosít személyi jellegű kiadások és járulékainak fedezetére.

(A kormányrendelet értelmében a munkáltatók egyszeri, legfeljebb 200 ezer forint értékű SZÉP kártya juttatást adhatnak a dolgozóknak 2023. augusztus 1-től az SZJA törvényben meghatározott éves rekreációs keretösszegen felül. A rendkívül kedvező adózás és a sokrétű felhasználás miatt, a Pátyi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői tekintetében, továbbá az intézmények vonatkozásában, a törvényben meghatározott összeg felét, azaz 100 000 Ft-ot biztosít.)

Az iskolai lovas-oktatás

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tanulóinak lovas-oktatására 2023/2024 tanév első félévére 2,5 M Ft+ Áfa Ft összeget biztosítja.

(Az Általános Iskola tanulóinak a Bellandor Kft. tulajdonában lévő Lovas Központ biztosította a lovasoktatást korábban az Érdi Tankerületi központ támogatásával. Dr. Andor Ákos, a Bellandor Kft. ügyvezető igazgatója azzal a kérelemmel fordult az önkormányzatához, hogy a lovasoktatást abban az esetben tudja vállalni, ha az önkormányzat a költségek 50%-át biztosítja, a további 50%-ára kormányzati támogatás formájában ígéretet kapott. )

A 2023/2024-es nevelési évben a Pátyolgató Óvodába felvehető gyermeklétszám

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Pátyolgató Óvodában, a 2023/2024. nevelési évben óvodába felvehető gyermeklétszámot 3%-kal megemeli. Ezzel az óvodába felvehető maximális gyermeklétszám 319 fő.

Ivóvíz töltővezeték tervezése

A Képviselő-testület úgy döntött, hogy az ivóvíz hálózat részeként tervezett új töltővezeték nyomvonal változatai közül a VX 5 jelölésű nyomvonal továbbtervezését kéri. Egyúttal felkéri a Daköv Kft-t, hogy ezen nyomvonal továbbtervezésére kössön szerződést a TMVM Kft.-vel Páty, közműfejlesztési hozzájárulásokból befolyt összeg terhére.

(Az ivóvíz hálózatban a szolgáltatónak minimum 1,5 bar és maximum 6 bar nyomást kellene biztosítania a jogszabályok szerint. Miáltal a Bánya u-i víztározó medence 80 m-es szintkülönbséggel van megépítve, a víznyomás 8 bar a hálózatban. Ez akkor csökkenthető le a jogszabályban rögzített 6 bar nyomásérték alá, amikor a töltővezeték megépül. Ugyanis a jelenlegi elosztó vezeték, egyben töltő vezeték is, így a nyomáscsökkentő szelepek nem építhetőek be külön töltő vezeték hiányában.

Településünkön évesszinten kb. 80-100 kisebb/nagyobb csőtörés van. Az elosztó vezeték töltő vezetékként történő működtetése így azt jelenti, hogy a víztározó feltöltésekor beinduló ivóvíz szivattyúk közvetlenül a hálózatra is termelnek, így lökésszerű nyomásemelkedés éri az elöregedett hálózatot, jelentősen növelve a csőtörések esélyét.

A tervező részéről korábban több nyomvonal lett felvázolva, de elfogadásra ezidáig nem kerültek. Az önkormányzat vázolta az által preferált új nyomvonalat. Az új nyomvonal kijelölésében az volt a cél, hogy egy olyan útvonalat találjanak, melynél a majdani építési munkák a legkevésbé zavarják meg a település lakóinak nyugalmát, minél kevesebb közúthálózatot és önkormányzati tulajdonú burkolt utat érintő útszakasz kerüljön felbontásra, illetve hogy a legkevésbé érintse a többi közműhálózatot.)

A Kozáromi-tó hasznosításáról

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy a Kozáromi tó megnevezésű, 1,92 hektár kiterjedésű, Páty külterület 0185/2 és 0185/61 helyrajzi számú ingatlanokon elterülő nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre a haszonbérleti jogosultságot szerzett Komáromi tó Horgászegyesülettel együttműködési megállapodást köt.

(A Magyar Állam nevében eljáró Agrárminisztérium pályázatot hirdetett a Kozáromi tó megnevezésű vízterület haszonbérbe adására vonatkozóan. A pályázati eljárás során egy érvényes pályázat érkezett, a Kozáromi-tó Horgászegyesület részéről, mely nyertes pályázatnak minősült. Az egyesület vállalja a jövőben többek között tanösvény, illetve tűzrakó-és pihenőhelyek létesítését, horgászhelyek, mellékhelyiség, parkolóhelyek kialakítását, karbantartását, horgászversenyek szervezését, gyermek-és ifjúsági horgászok nevelését, természetes ívó-és vermelőhely kialakítását és nem fogható halfajok telepítését is.)

Az építendő új szennyvíztelephez szükséges ingatlan megvásárlásáról

A Képviselő-testület a Páty, 0145/4 hrsz.-ú ingatlan megvásárlásához illetve – megvásárlás meghiúsulása esetén - a kisajátításához – 1.000.000 Ft-ot biztosít.

(Az önkormányzat az agglomerációs felülvizsgálati dokumentáció elkészíttetése után megkereséssel fordult a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság felé kérelmezve, hogy az Agglomeráció Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 25/2002. rendelet) Páty település esetében az ÚT jelölés (új szennyvíztisztító telep fejlesztése) kerüljön megjelenítésre. Első lépésként 2023. június 22. napján a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság hivatalos helységében ülésezett a Közép-Duna-völgyi Vízügyi Területi Vízgazdálkodási Tanács Szakmai Bizottsága.

Az Önkormányzatunk által kérelmezett új szennyvíztisztító telep megvalósítását 6 igen szavazattal, egyöntetűen támogatta a Bizottság. Mivel az új szennyvíztisztító telep biztosan nem fér el a jelenlegi (0145/5 hrsz) telephelyen, ezért javasolt lenne az építéshez szükséges ingatlanok megvásárlását/kisajátítását elkezdeni.

A helyi építési szabályzat már a jelenlegi teleppel szomszédos Páty, 0145/4 hrsz-ú ingatlan a szennyvíztisztító bővítésére szánt területként kezeli, ezért kapta a K-Km besorolást. Az ingatlan 2409 nm, jelenleg szántó művelési ágban van.

A Műszaki iroda megkereste a PannonTér Önkormányzat Szolgáltatót és értékbecslést készíttetett az ingatlanra, amelynek becsült értéke 1.000.000 Ft.)

Biatorbágyra vezető kerékpárútról

A Képviselő-testület - megismerve a Páty – Biatorbágy kerékpárút terveit – úgy döntött, hogy felhatalmazza a Polgármestert az engedélyezéshez szükséges hozzájárulások kiadásához azzal a feltétellel, hogy a Páty, 0145/4 és Páty, 0145/5 hrsz-ú ingatlanokat érintően fedvényterv készítése szükséges az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti helyszínrajzi kialakítás szerint.

(A Via Futura Kft. az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. megbízásából készíti a Páty-Biatorbágy kerékpárút terveit. Az előzetes terveket korábban megküldték. Tulajdonosi, közútkezelői, vízfolyáskezelői és befogadói hozzájárulásokat kértek a megküldött tervekhez.

A külső szakaszok 3 helyen érintenek Önkormányzati tulajdont, ezek közöl az egyik ingatlan maga a jelenlegi szennyvíztisztító telep, a másik pedig a majdani, új szennyvíztisztító telep ingatlana. A tervezett kerékpárút jóval az ingatlanokon belül épült volna az eredeti tervekben.

Fentiekre tekintettel azt kérte a képviselő-testület a tervezőktől, hogy vizsgálják meg, annak a lehetőségét, hogy tervezhető-e egy olyan nyomvonal a 2 ingatlant érintő szakaszon közvetlenül a 81106 j. út mellé, hogy a 2 ingatlanból ne legyen kisajátítva, vagy csak jóval kisebb, minimális mértékben, hiszen az új szennyvíztisztító telep prioritást élvez minden más beruházással szemben.)

Számtalan levélváltást és egyeztetést követően készült egy új helyszínrajz. Az új kialakítás során a kerékpárút nagy része kikerült a mostani és a leendő szennyvíztisztító telep területéről a közút területére, többnyire csak a kerékpárút padkája és töltése érinti csak a két ingatlant. Pontos négyzetmétert csak a részletes fedvényterv kidolgozását követően tud adni a tervező, de megközelítőleg 130-150 m2-re csökken ezzel a kialakítással a kisajátítandó terület a 0145/4 hrsz-ú ingatlant érintően.)

< Vissza a hírekhez

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor