Összefoglaló a 2024. február 22. és 28-i képviselő-testületi ülésekről

2024.03.21.

A következő áttekintés a legfontosabb képviselő-testületi határozatok rövid, nem szó szerinti összefoglalója. A részletes előterjesztések és a jegyzőkönyvek a honlapon elérhetőek.

A PVK Nonprofit Kft. 2023. évi támogatásának elszámolásáról szóló beszámoló elfogadásáról
A képviselő-testület úgy határozott, hogy elfogadja a PVK Nonprofit Kft. 2023. évi támogatásról szóló beszámolóját. A képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2023. évi maradványból 6 100 843 Ft-ot túlkompenzáció miatti visszatérítési kötelezettség terheli, míg 6 059 171 Ft-ot a Kft.-nél hagy a 2024. évi feladatellátás elősegítésének céljából, csökkentve ezzel a 2024. évi tervezett támogatás összegét.

A civil szervezetek támogatásáról

A képviselő testület elfogadta a 2023. évi támogatásának felhasználásáról szóló beszámolóját a Zsoboki Bethesda Gyermekotthon és Szórványiskola Központnak, a Henna Hastánc Csoport Egyesületnek, a Páty Faluközösségért Alapítványnak, a Medicopter Alapítványnak, a Segítő Szívvel, Jó Szándékkal Közhasznú Alapítványnak, a Pátyi Református Egyháznak, a Magyar Máltai Szeretetszolgálatnak, a PÁKICS Cserkészcsapatnak, az Ady Nyugdíjas Klubnak, a Magyar Vöröskeresztnek és a Polgárőr Egyesületnek.


Páty Község közlekedésbiztonsági fejlesztéséről, „traffibox” berendezések telepítéséről

A képviselő-testület úgy határozott, hogy támogatja a 1102 számú úton, a 2071 Páty, Rákóczi utca 03 hrsz. előtti területén, Zsámbék felöli forgalmi irányban és a 2071 Telki út 9. 2094 hrsz. előtti területen, Telki felöli forgalmi irányban sebességmérő eszközök időszakos elhelyezésére és kezelőszemélyzet nélküli működtetésére szolgáló, úgynevezett „traffibox” berendezések telepítését. Felkéri Polgármester urat, hogy formálisan is egyeztessen a Budaörsi Rendőrkapitánysággal a fenti helyszíneken az eszközök közlekedésbiztonsági, balesetmegelőzési szempontú szakmai indokoltsága tekintetében.
A képviselő-testület a traffibox berendezések beszerzéséhez 12 000 000 Forint összeget biztosít Páty Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése általános tartalék kerete terhére.

A Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat Egyesület támogatásáról

A PÁKICS azzal a kérelemmel fordult Páty Község Önkormányzatához, hogy támogassa az idei nyári tábor kapcsán felmerülő kiadásait, továbbá a cserkészotthon fenntartási költségeit. Az ehhez szükséges támogatási összeg 5 millió forint.

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 19. pontjában, valamint a VI. fejezetében meghatározott szabályok szerint a Pátyi Keresztyén Ifjúsági Csapat Egyesület részére 5 000 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A támogatás folyósításának a feltétele a támogatási szerződés megkötése. A támogatás felhasználásáról a kedvezményezettnek 2025. február 28-ig beszámolási kötelezettsége van.

A Bellandor Kft. támogatásáról

A képviselő-testület úgy határozott, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 1. § 19. pontjában, valamint a VI. fejezetében meghatározott szabályok szerint a Bellandor Kft részére 900 000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt.
A támogatás folyósításának a feltétele a támogatási szerződés megkötése. A támogatás felhasználásáról a kedvezményezettnek 2025. február 28-ig beszámolási kötelezettsége van.
A Bellandor Kft azzal a kérelemmel fordult Páty Község Önkormányzatához, hogy támogassa a „Mentsük meg a székely lovat” című jótékonysági és pártolói eseményüket, az ehhez szükséges támogatási összeg 900 000 forint.


A Páty belterület, 884/3 és 884/6 hrsz-ú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Páty belterület 884/3 és 884/6 hrsz ingatlanok területére a HA TERVSTÚDIÓ Településtervezési Építészeti Tanácsadó Kft. által 2023. december hónapban készített, 224/2023 tervszámú telepítési tanulmánytervet elfogadja.

A Páty belterület 3709/1; 3708/1 és 3708/3 hrsz-ú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Páty belterület 3709/1; 3708/1 és 3708/3 hrsz-ú ingatlanok területére a KÉSZ Közmű és Energetikai Tervező Kft. által 2024. december hónapban készített telepítési tanulmánytervet elfogadja.

A Páty külterület, 0109/45 hrsz-ú ingatlan egy részét érintő Település Rendezési Eszközeinek módosításának megkezdéséről

Páty Község a Páty külterület, 0109/45 hrsz-ú telek egy részét érintően a hatályos településrendezési eszközök - Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat - módosítása érdekében a következő döntéseket hozta:

1. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy A Páty külterület, 0109/45 hrsz-ú ingatlan területét érintő településrendezési eszközök - Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítási folyamatát elindítja.

2. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy nem történik új beépítésre szánt terület kijelölése

3. Tekintettel arra, hogy a „településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről” szóló 419/2021. (VII. 15.) Kormányrendelet 68. § (1) b) pontjának bb) alpontjában szereplő három feltétel együttesen teljesül nem szükséges a területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítani.

4. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete a településrendezési eszközök módosítását a 419/2021. (VII.15.) Korm.rend. 68. § eljárási szabályai szerint egyszerűsített eljárásban kívánja lefolytatni a 68. § (1) b) pontjának bb) alpontjára hivatkozással.

5. Páty Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 419/2021. (VII.15.) Korm.rend. 7. § (7) bekezdése szerinti, a Határozat 1. mellékletét képező a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról szóló a települési főépítész által készített I/5295-2/2024. iktatószámú feljegyzést.

A Páty, 253 és 255 hrsz-ú ingatlanok közti övezethatár módosításáról

A képviselő-testület úgy határozott, hogy elvileg támogatja a Páty, 253 és 255 hrsz-ú ingatlanok közti övezethatár módosítását. A végleges döntés meghozatalához a tulajdonosokkal való további egyeztetésre a Képviselő-testület felkéri a település főépítészét.

Páty, 3050 hrsz-ú átkötő út felújítási munkáira érkezett ajánlatok jóváhagyásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az 3050 hrsz-ú Mézeshegyi átkötő út felújítási munkáira vonatkozó beszerzést eredményesnek nyilvánítja. A felújítási munkák elvégzésével a kedvezőbb ajánlatot adó Han.Tik Kft-t bízta meg, nettó: 10.017.700 Ft+Áfa, azaz bruttó:12.722.479 Ft összegben.
A költségvetés beruházási tábla „Mézeshegyi átkötő út” sorából hiányzó összeget, valamint a kivitelezéshez szükséges 5 % tartalékkerettel növelt összeget, azaz összesen bruttó 1.928.603 Ft-ot Páty Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetése általános tartalék terhére biztosítja.

Páty, Somogyi Béla út páratlan oldalán történő járdafelújítási munkáira érkezett ajánlatok jóváhagyásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Somogyi Béla út meglévő gyalogosjárda felújítási munkáira vonatkozó beszerzést eredményesnek nyilvánítja. A felújítási munkák elvégzésével a kedvezőbb ajánlatot adó Han.Tik Kft-t bízta meg, nettó: 39.086.750 Ft + Áfa, azaz bruttó: 49.640.173 Ft összegben.

Páty, Bacsó Béla u. járdafelújítási munkáira érkezett ajánlatok jóváhagyásáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy Bacsó Béla utcában meglévő gyalogosjárda felújítási munkáira vonatkozó beszerzést eredményesnek nyilvánítja. A felújítási munkák elvégzésével a kedvezőbb ajánlatot adó Útkorona Kft. bízza meg, nettó: 17.461.992 Ft + Áfa, azaz bruttó: 22.176.730 Ft összegben.

Beszerzés indításának jóváhagyásáról (Telki út kátyúzása)

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel aláírja az együttműködési megállapodást a 11102 j. út Páty belterületi szakaszának nagyfelületű kátyúzására vonatkozóan.
A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Telki út kátyúzásának beszerzését megindítja. A beszerzési megindításához szükséges dokumentumokat jóváhagyja.

Beszerzés eredményének jóváhagyásáról (Telki út kátyúzása)

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Telki út (11102 jelű út) kátyúzási munkáira vonatkozó beszerzést eredményesnek nyilvánítja. A felújítási munkáinak elvégzésével a kedvezőbb ajánlatot adó ÚTKORONA KFT.-t bízza meg, nettó 9.956.075 Ft+Áfa, azaz 12.644.215 Ft összegben.

Beszerzés eredményének jóváhagyásáról (Erkel utcai járdaszakasz felújításáról)

A képviselő-testület úgy döntött, hogy az Erkel utcai járda - az Idősotthon utcájától a Kastélykertig húzódó szakaszának felújítási munkáira vonatkozó beszerzést eredményesnek nyilvánítja. A felújítási munkák elvégzésével a kedvezőbb ajánlatot adó ÚTKORONA KFT.-t bízza meg, nettó 6.683.479 Ft+Áfa, azaz bruttó 8.488.018 Ft összegben.

218/2023.(XII.7.) számú KT határozat módosításáról

A képviselő-testület úgy döntött, hogy korábbi 218/2023.(XII.7.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja:

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy indulni kíván a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára által kiírt „Országos Futópálya-építési Program 2024” pályázaton egy rekreációs célú rekortán borítású futópálya létesítésével a Páty, 2095 és 882/3 hrsz-ú ingatlanra. A projekt megvalósításához szükséges 24.997.968 Ft pályázati önrészt a 2024. évi költségvetésébe betervezte.

Páty Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyúttal vállalja az alábbiakat:

a) vállalja a pályázati kiíráshoz mellékelt műszaki leírásban részletezett rétegrend megvalósítását.
b) vállalja a rekortán futópálya funkció szerinti fenntartását, folyamatos karbantartását és üzemeltetését a pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadásától számított legalább 5 éves időtartamig.
c) vállalja, hogy a fenntartási időszakban biztosítja az ingyenes és korlátozás nélküli használatot.
d) vállalja, hogy a Beszámoló elfogadását követően, a fenntartási időszakban évente legalább 4 alkalommal szervez ingyenes futórendezvényt, közösségi futást vagy sportnapot a futópályán, amelyről az éves fenntartási jelentésben köteles beszámolni.

Beszerzés eredményének jóváhagyásáról (Páty, Mesterségek útjának felújításáról)

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a Mesterségek útjának felújítási munkáira vonatkozó beszerzést eredményesnek nyilvánítja. A felújítási munkák elvégzésével a kedvezőbb ajánlatot adó SÁG-ÉPÍTŐ Zrt.-t bízza meg bruttó 6.907.047 Ft összegben.

Az ügyeleti ellátásról

A képviselő-testület úgy határozott, hogy 2024. március 1-től 2024. december 31. napjáig hétköznap 8.00-16.00 közötti időszakra mobil sürgősségi betegellátásra szerződést köt a Grant 2000. Egészségügyi Szolgáltatóval havi br.: 793.000/hónap térítési díj ellenében. Az ellátáshoz szükséges fedezetet a Képviselőtestület a 2024. évi költségvetésében biztosítja, és felhatalmazza Polgármester a szerződés aláírására.

A Zsámbéki Premontrei Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium kérelméről

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a Zsámbéki Premontrei Technikum, Szakképző Iskola és Gimnázium (2072 Zsámbék, Piac köz 8.) hátrányos helyzetű tanulói jutalmazásához támogatást nyújt.
A támogatáshoz szükséges összeget a település 2024. évi költségvetésének általános tartalékkerete terhére biztosítja.
A támogatás folyósításának a feltétele a támogatási szerződés megkötése. A támogatás felhasználásáról a kedvezményezettnek 2025. január 31-ig beszámolási kötelezettsége van.

< Vissza a hírekhez

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor