TÁJÉKOZTATÓ A ZÖLDTERÜLETEK KARBANTARTÁSÁRÓL, A KÖZTERÜLETEN LÉVŐ FÁK KIVÁGÁSÁNAK RENDJÉRŐL

2023.04.26.

Az utóbbi időben sokan felkeresték Hivatalunkat azzal a kéréssel, hogy az ingatlanuk előtt található fák, bokrok gondozását végezzük el, mert azok túlságosan magasra nőttek, vagy akadályozzák a gyalogos és közúti forgalmat, illetve lombjuk benőtt a légvezetékekbe.

Az önkormányzat a PVK Nonprofit Kft. által igyekszik eleget tenni a megnövekedett lakossági igényeknek. A közterületeken lévő fák, bokrok az Önkormányzat tulajdonát képezik, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet arra, hogy a zöldterületek karbantartásának feladata megoszlik a lakosság és az önkormányzat között. Ennek módjáról Páty Község Önkormányzata Képviselő-testületének a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2023. (I. 27.) önkormányzati rendeletében találunk szabályozást. Az önkormányzati rendelete teljes terjedelmében megtekinthető a https://or.njt.hu/eli/v01/730204/r/2023/4 internetes oldalon.

Az önkormányzat kötelezettsége ellátni a helyi közutak mellett a fák, illetve bokrok azon részének visszavágását, karbantartását, melyek veszélyeztetik a közlekedés biztonságát.

A rendelet alapján, viszont az ingatlantulajdonos kötelezettsége az ingatlan telekhatára és a közút közötti területen a fák, bokrok azon részének visszametszése, karbantartása, melyek gyökerei vagy ágai akadályozzák a gyalogosközlekedést, a föld- illetve légvezetékek rendeltetésszerű használatát. A rendelet idevonatkozó megfogalmazása szerint:

2. § (1) Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:

a) az ingatlan - beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is - és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, szemét- és gyommentesítéséről, az allergén növények írtásáról és a parlagfű virágzásának megakadályozásáról, hóeltakarításáról és síkosság mentesítéséről. Ennek során ügyelni kell arra, hogy a járda és az útburkolat ne rongálódjék meg, továbbá a terepszint változatlan maradjon;

b) csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról,

c) az ingatlan mellett lévő

ca) fák lehullott lombjának takarításáról,

cb) nyílt ároknak és műtárgyainak tisztántartásáról, gyommentesítéséről;

d) a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről;

e) az ingatlan előtti közterületen lévő és a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről;

A fák kivágásának engedélyezésével kapcsolatosan a következő tájékoztatást adjuk:

A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII.30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Fr. rendelet) 6. § (1) bekezdése alapján a közterületen lévő fás szárú növény kivágását a fás szárú növény helye szerint illetékes jegyző engedélyezi. Ennek alapján közterületen álló fa kivágását, csak Páty jegyzőjétől kapott, véglegessé vált engedély birtokában lehet elvégezni.

Az engedély benyújtásához beadandó kérelem formanyomtatványa személyesen átvehető a Pátyi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodájában, de hozzáférhető Páty Község honlapján is a https://paty.hu/polgarmesterih... menüpont alatt található „fakivágási engedély kérelem” nyomtatvány letöltésével.

Tilos a fás szárú növények felületének jogellenes megsértése, csonkítása, továbbá részeinek közvetlen vagy közvetett károsítása.

Sokszor az élet-, egészség- vagy vagyonvédelmi okokból előállhat olyan helyzet, mely a fa azonnali kivágását indokolja. Ebben az esetben a fa kivágásának tényét az Fr. rendelet 7. § (1) bekezdése alapján, 3 napon belül be kell jelenteni a jegyzőnél. A bejelentést szintén a fenti formanyomtatvány által kell megtenni, értelemszerűen a legfelső sorban a „bejelentés” szó aláhúzásával.

Minden egyes fa kivágásánál, - amennyiben a pótlás környezeti feltételei adottak -, Páty község jegyzője a tulajdonost a fás szárú növény pótlására kötelezi. A pótlás semmiképpen nem történhet inváziós fajú fás szárú növényekkel, melyek közé tartozik a fehér akác (Robinia pseudoacacia), az amerikai kőris (Fraxinus pennsylvanica), a mirigyes bálványfa (Ailanthus altissima), a cserjés gyalogakác (Amorpha fruticosa), a kései meggy (Padus serotina), és a zöld juhar (Acer negundo).

A fa kivágása iránti kérelem benyújtható elektronikus ügyintézési felületen ( E-papír, ügyfélkapu), személyesen vagy postai úton a Pátyi Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Ügyfélszolgálati Irodájában, (2071. Páty Kossuth utca 83).

A zöldterületek karbantartásának, tisztántartásának elvégzésével, fák kivágásával kapcsolatos rendelkezések betartásának ellenőrzésére a jegyző, a közterület-felügyelő és a polgármesteri hivatal ügyintézője jogosult. Ezúton is kérjük a lakosokat a jogkövető magatartásra, a szabályok betartására, az esetleges szankciók alkalmazásának elkerülése érdekében.

Aki helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, valamint a közterületek tisztántartásáról szóló 4/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelete 2. § idevonatkozó rendelkezéseket nem tartja be, természetes személy esetén 200 000 forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében 2 000 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

Veres Erika jegyző

< Vissza a hírekhez

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor