Rendészeti iroda

RENDÉSZETI IRODA

Közterület-felügyeleti és mezőőri feladatok

Cím: 2071 Páty, Kossuth L. u. 99.

Irodavezető: Hermann Gábor

email: hermann.gabor@paty.hu

Elérhetőségek:

Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu; ugyfelszolgalat@paty.hu; hivatal@paty.hu

Fax: (23) 344-540

____________________________________

GYEPMESTER:

Kóbor és elhullott állatok bejelentése

Elérhetőségek:

Kincses Imre, mobiltelefonszám: +36 70/626 7378 (minden nap, 0-24 órában hívható)

Tuncsik József, mobiltelefonszám: +36 20/972 8231

"Pátyi Önkormányzati Rendészet, a lakosság szolgálatában!"

Rólunk

A település vezetésének döntése alapján, 2020 év első negyedévben létrejött a Pátyi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti egységeként a község saját, önálló önkormányzati rendészeti szervezete (közterület-felügyelet és mezei őrszolgálat).

A mezőőri feladatokat is ellátó közterület-felügyelőink a lakosságot szolgálják, ezért kérjük, hogy forduljanak hozzájuk bizalommal a lakókörnyezetükben tapasztalt esetleges közterületi jogsértésekkel, közbiztonsági, köztisztasági, közlekedés biztonsági panaszaikkal, problémáikkal, továbbá a külterületeket érintő mezőrendészeti jelzéseikkel.

A rendészeti szakemberek a feltüntetett elérhetőségeiken fogadják, a lakosság közérdekű bejelentéseit.

Az Önkormányzat a közbiztonság fejlesztése érdekében, a rendészeti iroda részére új szolgálati elhelyezést, korszerű irodahelyiséget biztosított, ahol kialakításra került a személyes ügyfélfogadás lehetősége is, továbbá új szolgálati gépjárművek és egyéb eszközök beszerzésével garantálja az egyes rendészeti szakfeladataik hatékony ellátását.

A település rendészei együttműködnek a rendőséggel és a polgárőrséggel. A közterület-felügyelő a rá vonatkozó törvény előírásai alapján elláthatja a mezőőr feladatait és gyakorolhatja a mezőőr hatásköreit, ha a mezőőri feladatok ellátásához szükséges szakképzésitekkel is rendelkezik. Közterület-felügyelőink kivétel nélkül rendelkeznek a mezőőri feladatok egyidejű ellátásához szükséges képzettségekkel, végzettségekkel, így a közterület-felügyelői feladataikhoz integráltuk a mezőőri tevékenységeket is.

A közterület-felügyelő hivatalos személy, aki rendészeti feladatokat lát el és az alábbi intézkedések megtételére jogosult:

 • Igazoltathat,
 • Az intézkedésével érintett személyt feltartóztathatja, visszatarthatja, személyi szabadságában korlátozhatja,
 • Intézkedéséről, az intézkedésével érintett személyről és körülményekről kép és hangfelvételt készíthet,
 • Az intézkedésének kikényszerítése, az intézkedéssel szembeni ellenszegülés megtörése, valamint önvédelmi célból kényszerítő eszközt (testi kényszert, vegyi eszközt, rendőrbotot, valamint szolgálati kutyát és kézbilincset) alkalmazhat,
 • A jogszabály alapján lefoglalható, továbbá bizonyítási eszközként felhasználható dolgot, tárgyat ideiglenesen elvehet,
 • Ruházatot, csomagot és gépjárművet átvizsgálhat,
 • A közúti közlekedésben résztvevő járművet megállíthatja és feltartóztathatja,
 • Helyszíni bírságot szabhat ki,
 • Szabálysértési eljárást kezdeményezhet,
 • Közigazgatási bírságot szabhat ki,
 • Közigazgatási hatósági eljárást kezdeményezhet,
 • Bűncselekmény – és egyes szabálysértések - elkövetésén tetten ért személyt előállíthat,
 • Hatósági ellenőrzésével összefüggésben magántulajdonú helyiségbe beléphet, az ellenőrzésével összefüggő dokumentumokba iratokba betekinthet, azokból adatokat rögzíthet,
 • Helyszín,- és rendezvénybiztosítási feladatokat elláthat,
 • Az önkormányzat tulajdonában álló épületet, létesítményt, vagyontárgyat véd, őriz, közbiztonsági szempontból ellenőriz,
 • A közúti közlekedés biztonságát vagy a közbiztonságot elhelyezésével veszélyeztető, valamint a hatósági jelzéssel nem rendelkező, üzemképtelen járművet elszállíttathatja,
 • A közbiztonsági és bűnmegelőzési célból, a Képviselő-testület döntése alpapján, közterületre kihelyezett képfelvevő berendezések (térfigyelő kamerák) által rögzített felvételeket megfigyelni, a személyes adatokat kezelni, illetve ezeket az intézkedéséhez a felhasználni,
 • Egyes mezőőri feladatok ellátásához sörétes lőfegyvert magánál tartani.

Feladataink

A Rendészeti Iroda munkatársai ellátják a közterület-felügyeletről szóló törvényben és más jogszabályokban előírt közterület-felügyeleti, valamint a mezőőri feladatokat, így különösen:

 • A közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabály által tiltott tevékenység megelőzése, megakadályozása, megszakítása, megszüntetése, illetve szankcionálása,
 • A közterületen engedélyhez vagy közútkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységek szabályszerűségének ellenőrzése;
 • A köztisztasággal kapcsolatos kötelezettségek betartásának ellenőrzése;
 • Közreműködés a közrend, közbiztonság fenntartásában;
 • Közreműködés a helyi bűnmegelőzési feladatok ellátásában;
 • A jaművel történő megállásra, várakozásra, valamint behajtásra és kötelező haladási irányra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése;
 • Mozgáskorlátozottak részére kiállított parkolási igazolvány érvényességének és jogszerű használatának ellenőrzése,
 • A közterület-használati hozzájáruláshoz kötött tevékenységek engedélyezésének előkészítése, ügyintézése;
 • A hatósági jelzéssel nem rendelkező, üzemképtelen járművek közterületről történő elszállítása,
 • Közreműködés az önkormányzati vagyon védelmében,
 • Közreműködés az épített és természeti környezet védelmében,
 • Településképi hatósági feladatok ellátása az illegális hirdetményekkel kapcsolatban,
 • A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztása esetén alkalmazható jogkövetkezményekről szóló önkormányzati rendeletben foglalt szabályok betartásának ellenőrzése,
 • A közterületre, a Képviselő-testület döntése alapján, közbiztonsági és bűnmegelőzési célból telepített képfelvevő berendezések (térfigyelő kamerarendszer) (link) üzemeltetése.

A közterület-felügyelő köteles intézkedni, vagy intézkedést kezdeményezni, ha illetékességi területén, feladatkörébe tartozó jogszabálysértő tényt, tevékenységet, mulasztást észlel, vagy ilyet hoznak tudomására.

Ügyfélszolgálat

A Rendészeti Iroda, a Kossuth u. 99. szám alatti helyiségében, hétköznapi munkanapokon, 11.00 óra és 13.00 óra között, elsősorban előzetes bejelentkezést követően, az alábbi ügyekben várja az ügyfeleket:

 • a közterületek rendjével, köztisztaságával, közbiztonságával kapcsolatos közérdekű bejelentések megtétele, ilyen tárgyú beadványok írásba foglalása;
 • a helyi köztisztasággal, a közterületek rendjével és használatával, a közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos rendeletekben foglalt, lakossági kötelezettségekről részletes tájékoztatás nyújtása;
 • a közterület-felügyelők intézkedésével, intézkedésének elmulasztásával kapcsolatos panaszok kezelése;
 • a közterület-felügyelők által megtett intézkedésekről, ezek jogkövetkezményeiről, a jogorvoslat lehetőségeiről részletes tájékoztatás;
 • közterület-használati kérelem hiánypótlás nélküli benyújtásához segítségnyújtás;
 • közbiztonsággal, közlekedésbiztonsággal kapcsolatos lakossági javaslatok, észrevételek fogadása és a település vezetése részére ezek szakmai véleményezést követő továbbítása;
 • bűnmegelőzési tanácsadás;
 • az önkormányzati rendészeti tevékenység bemutatása, megismertetése.

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy lehetőség szerint előzetesen szíveskedjenek a kozteruletfelugyelo@paty.hu vagy a hermann.gabor@paty.hu email címen, illetve a +3630/2071 777 telefonszámon jelezni személyes megjelenési szándékukat, illetve, hogy a fentiek közül milyen témában állhatunk szíves rendelkezésükre. Kérjük, hogy konkrét közterület-felügyelői intézkedés esetében előzetesen szíveskedjenek megjelölni az ügy tárgyát, a nyomtatvány sorszámát, vagy iktatószámát. Kérjük továbbá, hogy a személyes ügyfélfogadásra szíveskedjenek magukkal hozni személyazonosító okmányukat, lakcím kártyájukat.

Bízunk benne, hogy a személyes kapcsolat lehetősége tovább fogja erősíteni a lakosság rendészeink iránti bizalmát.

Önkormányzati Rendészet bemutatása

"Legjobb Önkormányzati Gyakorlat 2021"


"Pátyi Önkormányzati Rendészet, a lakosság szolgálatában!"


Letöltés: | Szabályzat

Polgármesteri Hivatal:

2071 Páty Kossuth utca 83.
2071 Páty Pf. 18.

Tel.: +3623555531
Fax: +3623344540

e-mail: ugyfelszolgalat@paty.hu


Ügyfélfogadás:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Szerda: 08.00 - 12.00 
13.00 - 16.00
Péntek: 08.00 - 12.00

Polgármesteri Hivatal:

Ügyfélszolgálat:

Kossuth Lajos u. 81.

Tel.: +36 23 555 531

Hétfő: 7.30 - 18.00

Kedd, szerda: 7.30 - 16.00

Csütörtök: 7.30 - 15.30

Péntek: 7.30 - 12.00

(ebédszünet: 12.00 - 13.00)

Pénztári nyitvatartás:

Hétfő: 13:00-17:30

Szerda: 09:00-11:30 és 13:00-15:30

Péntek: 09:00-11:30

Községüzemeltetés(PVK):

Tel.: +36308382879

+3623343994

Web: http://pvk.hu
email: pvk@pvk.hu


Rendészet: 
Mobiltelefonszám: +36 30/2071 777 (minden nap reggel 7.00 óra és este 19.00 óra között). Emellett a Polgárőrség hívható minden nap este 19 órától reggel 7 óráig a +36 30 986 1286 telefonszámon, a vezetőjük Király Miklós.

email: rendeszet@paty.hu

Körzeti megbízottak

Pethő Mihály c. r. törzszászlós
Tel.: +36 70 502 0586

Fehér Tamás
Tel.: +36 30 494 6281


Pátyi Önkéntes Tűzoltó Egyesület
Tel.: +36 20 2071 105

Gyepmester

Kincses Imre
Tel.: +36 70 626 7378

Tuncsik József
Tel.: +36 20 972 8231

2022 Páty önkormányzata - created by dwiki & szeor